Vanaf 1 januari 2022 geldt de aangepaste Woningwet. De VNG is positief over deze wijziging, die als doel heeft om de werking, uitvoerbaarheid en toekomstbestendigheid van de Woningwet te verbeteren. We hebben de belangrijkste wijzigingen voor gemeenten op een rij gezet.

De VNG is tevreden met de aanpassingen omdat de wet meer ruimte biedt voor lokaal maatwerk, de aanpak van leefbaarheid kan plaatsvinden als onderdeel van de prestatieafspraken en er geen onderscheid meer is tussen werkzaamheden voor derden en werkzaamheden voor de huisvesting van vergunninghouders. Daarnaast is vastgelegd dat alle gemeenten verplicht een woonvisie moeten hebben die maximaal 5 jaar beslaat.

Belangrijkste wijzigingen

Met de wetswijziging worden onnodige details en regels geschrapt en zijn regels vereenvoudigd en verduidelijkt. De belangrijkste wijzigingen voor gemeenten zijn:

  • lokale invulling voor toewijzing is verruimd
  • maatschappelijk vastgoed mag aan natuurlijke personen worden verhuurd
  • mogelijkheden om in te zetten op leefbaarheid zijn verruimd
  • voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden voor derden worden versoepeld
  • verduurzaming is nu expliciet onderdeel van de taak van corporaties
  • gemeentelijke woonvisie is verplicht en mag maximaal 5 jaar beslaan
  • er veranderen enkele zaken aan het wettelijk proces waarop woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties zich kunnen beroepen om tot prestatieafspraken te komen

Meer informatie