In de position paper voor de Eerste Kamer geeft de VNG aan wat er volgens de VNG nodig is om de woningbouw verder vlot te trekken. Daarbij moet het rijk problemen oppakken die een oplossing op nationaal niveau vragen. En gemeenten moeten ruimte en bevoegdheden krijgen voor de meest passende lokale oplossingen.

In het position paper Wonen en bouwen in Nederland doet de VNG de volgende aanbevelingen:

  • De rijksoverheid moet nationale problemen oppakken, zoals zorgen voor voldoende drinkwater, netcongestie oplossen, stikstofuitstoot voorkomen, infrastructuur op orde brengen, inspelen op klimaatverandering en zorgen voor een langjarige en structurele financiering voor de dekking van de publieke onrendabele top.
  • Zet in op een slagvaardiger grondbeleid. Woningbouw kan goedkoper, sneller en beter door de gemeentelijke positie te versterken.
  • Maak de bouwregelgeving up to date en werk hierbij interbestuurlijk samen.
  • Pak leegstand effectiever aan. Het instrumentarium voor gemeenten is nog ontoereikend en een stok achter de deur in de vorm van een gemeentelijke leegstandbelasting helpt de gemeentelijke aanpak.
  • Wees meer terughoudend met verkoop, sloop en liberalisatie van sociale huurwoningen. Gemeenten moeten over verkoop en sloop bindende afspraken kunnen maken met de corporaties.
  • Het werkgebied van de corporaties moet niet worden vergroot tot het niveau van de provincie. Corporaties moeten juist lokaal gebonden zijn, zodat ze een gelijkwaardige gesprekspartner voor gemeenten en huurdersorganisaties blijven.