Maatregelen voor stikstofvermindering, biodiversiteit en natuurversterking

In 2023 staat het klimaat centraal, en werkt het kabinet verder aan plannen voor stikstofvermindering, biodiversiteit en natuurversterking. Hiervoor is € 182 miljoen beschikbaar. Dit geld gaat naar landelijke, en gebiedsgerichte maatregelen per sector. Die moeten onder andere:

  • stikstofuitstoot verminderen;
  • waterkwaliteit verbeteren;
  • natuur versterken.

Rijk: € 24,3 miljard voor gebiedsplannen natuurherstel

Uiterlijk in juli 2023 moeten provincies plannen voor natuurherstel per gebied klaar hebben. Voor de uitvoering van goedgekeurde plannen heeft het kabinet € 24,3 miljard uit een transitiefonds vrijgemaakt. Het geld wordt tot en met 2035 ingezet voor de aanpak van stikstof, water en klimaat in het landelijke gebied.

Versnelling realisatie Natuurnetwerk Nederland

In 2023 werkt de Rijksoverheid met veel andere partijen, zoals provincies, samen aan het beschermen en versterken van de natuur. Hiervoor is € 300 miljoen vrijgemaakt. Met dit geld wil het kabinet de realisatie van Natuurnetwerk Nederland versnellen. Bijvoorbeeld door de realisatie van het Programma Natuur voor herstel en versterking van kwetsbare natuurgebieden. En de Programmatische Aanpak Grotere Wateren. Hiermee werkt het kabinet aan het halen van de doelen van het Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Bijvoorbeeld door leefgebieden van vogels te beschermen. Dit kan ook gevolgen hebben voor de ruimtelijke inrichting van gemeenten.

Legalisatie PAS-melders; sneller een nieuwe vergunning

Het kabinet maakt in 2023 € 250 miljoen vrij om zogenoemde PAS-melders (bedrijven en ondernemingen die door de stikstofuitspraak van de Raad van State alsnog een natuurvergunning nodig hebben, waar eerder een PAS-melding leek te volstaan) versneld van een vergunning te voorzien.

Beter toezicht op milieu

Het kabinet investeert in een beter milieutoezicht op het naleven van milieuregels, zoals regels over het lozen van stoffen in het water en in de lucht.  Met dit geld wil het kabinet ervoor zorgen dat we milieuschade voorkomen in plaats van achteraf herstellen. Dat is belangrijk voor een schoner, gezonder en veiliger leefmilieu.