Met inwerkingtreding per 1 januari 2017 van de Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute  (Stb. 2016, 519),  is het voor gemeenten verplicht om de voorziening beschut werk aan te bieden  aan personen die daarop zijn aangewezen.

In het 4e lid van het gewijzigde artikel 10b van de Participatiewet is opgenomen dat bij ministeriële regeling het aantal te realiseren beschut werkplekken kan worden vastgesteld per gemeente. Deze aantallen zullen uiteindelijk in 2048 bij elkaar opgeteld overeenkomen met de aantallen in de raming en daarmee de financiering vanuit het Rijk. Bij de gepresenteerde aantallen is uitgegaan van een ingroeipad van 5 jaar (2017-2021), waarin de niet gerealiseerde aantallen beschut werk over 2015 en 2016 worden ingehaald.

De verdeling van beschut werkplekken ultimo 2018 in deze Regeling wijkt voor een aantal gemeenten fractioneel af van de voorlopige verdeling 2018 zoals eerder opgenomen in de Verzamelbrief SZW (zie toelichting in de regeling).

De voorlopige aantallen voor 2019 zijn in afwachting van definitieve besluitvorming over de uitwerking van het regeerakkoord, waarin is aangegeven dat het budget voor activering van en dienstverlening aan mensen in een kwetsbare positie wordt verhoogd, waarmee voor 20.000 extra personen de mogelijkheid voor beschut werk ontstaat.