Het kabinet heeft besloten publieke schulden van ouders die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire kwijt te schelden. Schulden die verband houden met opzet of grove schuld of een overtreding waarvoor een strafrechtelijke veroordeling op heeft gevolgd, worden niet kwijtgescholden. Voor ouders is snelle kwijtschelding belangrijk. Voor publieke schulden binnen het SZW-domein geldt dat gemeenten daarom alvast mogen anticiperen op de komende wettelijke grondslag.

Publieke schulden: Bbz- en Tozo-leningen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer op 17 juni jl. geïnformeerd over de kwijtschelding van publieke schulden binnen het SZW-domein. In deze brief zijn ook de kaders voor de kwijtschelding uiteengezet. Voor zakelijke schulden was het kader nog niet volledig duidelijk. De minister heeft aangegeven van plan te zijn Bbz- en Tozo-leningen voor bedrijfskapitaal van gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire te willen kwijtschelden. Dit is de afgelopen weken samen met de VNG uitgewerkt.

Doordat Tozo- en Bbz-leningen bedrijfskapitaal veel overeenkomsten hebben met private schulden is besloten om aan te sluiten bij de regeling die de staatssecretaris van Financiën treft bij private schulden. Hier worden alleen de achterstallige betalingen door de overheid afbetaald en niet de hoofdsom. Dit geldt ook alleen voor ondernemingsvormen met persoonlijke aansprakelijkheid, waaronder eenmanszaken, commanditaire vennootschappen, maatschappen en vennootschappen onder firma.

Deze lijn wordt ook aangehouden voor gedupeerden die zich tot de gemeente hebben gericht voor en Bbz- of Tozo-lening bedrijfskapitaal. Dit betekent dat achterstallige betalingen worden kwijtgescholden en de hoofdsommen in principe niet. Mocht er echter sprake zijn van een schrijnende situatie, dan kan de gemeente met beroep op een hardheidsclausule beslissen om de hoofdsom toch kwijt te schelden. De kwijtschelding van Bbz- of Tozo-leningen voor bedrijfskapitaal zal binnen de staatssteunkaders moeten plaatsvinden.

Anticiperen

Nu het kader is uitgewerkt, kunnen gemeenten ook starten met het kwijtschelden van deze leningen. Ook voor deze bijzondere categorie schulden geldt dat gemeenten hierop mogen anticiperen; zij hoeven niet te wachten totdat de wettelijke grondslag is gecreëerd.