Regeerakkoord Rutte III goede basis voor toekomst bouw–

Bouwend Nederland is opgetogen dat het nieuwe kabinet de komende drie jaar 2 miljard euro uittrekt voor verbeteringen in de infrastructuur. Daarna wordt het budget structureel met 100 miljoen euro per jaar verhoogd. Investeringen zijn pure noodzaak voor het versterken en toekomstbestendig maken van de infrastructuur.

Bouwen voldoende huizen

Voor de woningmarkt zet het kabinet in op het bouwen van voldoende huizen door afspraken te maken met lagere overheden en markt. Het is opvallend dat het kabinet geen standpunt formuleert over inkomensafhankelijk huurbeleid. Ook is nog onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn van de aanpassing van de hypotheekregels. Bouwend Nederland had liever rust op de woningmarkt gezien.

Blij zijn we met de verwijzing naar de Bouwagenda. De Bouwagenda biedt een goed handvat om de verschillende doelstellingen uit het regeerakkoord in te vullen.

Op het gebied van verduurzaming laat het regeerakkoord grote ambitie zien: 49 procent reductie van de CO2 uitstoot in 2030. Nederland wil tot de koplopers van het klimaatakkoord van Parijs behoren. Het fundament is gelegd, maar om deze ambitie te realiseren is wel verdere versteviging nodig.

Aantrekkelijk werkgeverschap

Het kabinet komt met maatregelen om knelpunten op de arbeidsmarkt weg te nemen zoals de loondoorbetaling bij ziekte en de inzet van zzp’ers. Bouwend Nederland heeft zich hard gemaakt om het werkgeverschap weer aantrekkelijk te maken. Dit regeerakkoord biedt daarvoor openingen.

De balans die wordt aangebracht in de transitievergoeding haalt de scherpe kanten voor werkgevers weg. Bovendien worden langere tijdelijke contracten mogelijk. Hiermee kunnen bedrijven in onze sector mensen langer aan zich binden.

Ook de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor het mkb gaat op de schop en dat zal veel van onze leden helpen: voor bedrijven tot 25 werknemers wordt de verplichte doorbetaling teruggebracht naar één jaar. Bouwend Nederland zal kritisch toezien of de uitwerking en financiering van dit plan alle werkgevers soelaas biedt.

Bouwend Nederland juicht toe dat het kabinet de onzekerheid rondom de inzet van zzp’ers wil wegnemen. De vervanger van de Wet DBA moet zorgen voor duidelijkheid en zekerheid. Daar zijn we blij mee.

Verder is Bouwend Nederland content dat het kabinet 100 miljoen euro structureel beschikbaar stelt voor techniekonderwijs en daarmee een bijdrage levert aan de instroom van goed gekwalificeerd personeel.

De komende periode zal Bouwend Nederland de verschillende maatregelen op het effect voor de sector doorrekenen.

Met dit regeerakkoord slaat het nieuwe kabinet volgens Bouwend Nederland een goede weg in. Het effect van veel maatregelen zal afhangen van de concrete uitwerkingen. Bouwend Nederland ziet hierin een belangrijke rol weggelegd voor de sector en haar leden.

Actuele opinies Regeerakkoord Rutte III goede basis voor toekomst bouw–

Terrassen in tijden van corona

20 mei 2020

De noodzakelijke veranderingen Gemeenten moeten concreet vorm geven aan het ‘maatwerk’ in de uitvoering van de landelijke regels. Dat zal nog niet meevallen. Horecazaken hebben...

De toetsing van brancheringsregels aan de Dienstenrichtlijn

30 april 2020

Voldoen aan eisen Dienstenrichtlijn: Appingedam-zaak Door de Afdeling zijn aan het Hof van Justitie van de Europese Unie prejudiciële vragen gesteld over de uitleg van...

Corona en tijdige besluitvorming

9 april 2020

Beslistermijn omgevingsvergunning Als een burger een aanbouw aan zijn huis wil realiseren dan kan het zijn dat hij daarvoor een omgevingsvergunning moet aanvragen. Vooroverleg Aan...

Energiebesparingsplicht voor bedrijven, handhaving door gemeenten

19 maart 2020

Informatieplicht energiebesparing bij bedrijven Zo verplicht het Activiteitenbesluit milieubeheer sinds 1 juli 2019 veel bedrijven en instellingen om de overheid te informeren over alle energiebesparende...

Overlast door honden: handhaving aangewezen?

27 februari 2020

Het college heeft in deze zaak (ECLI:NL:RVS:2020:418) het besluit genomen om een last onder dwangsom op te leggen voor het houden van 24 chihuahua’s in...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.