Meer dementerende ouderen met langdurige zorg

Het aantal thuiswonende ouderen, chronisch zieken en gehandicapten dat gebruikmaakt van langdurige zorg is sinds 2015 met bijna een kwart (15.000) gestegen tot 80.000. Statistiekbureau CBS schrijft deze toename vooral toe aan mensen met een verstandelijke handicap en dementerende ouderen. Laatstgenoemde groep groeide in de afgelopen vier jaar van 14.000 tot 22.000. Het aantal verstandelijk gehandicapten dat thuis woont, nam in die periode toe met 9000 tot 46.000. Het aantal mensen dat in een instelling woont en langdurige zorg ontvangt, is in de afgelopen vier jaar iets gedaald tot 198.000. Het CBS deed onderzoek naar hulpbehoevenden die gebruikmaken van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet garandeert hulp voor mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Mensen met een psychische stoornis die gebruikmaken van deze zorg zijn door het Centraal Bureau voor de Statistiek niet meegenomen in het onderzoek.

Actuele opinies Meer dementerende ouderen met langdurige zorg

Criteria voor het begrip ‘algemeen gebruikelijk’ verduidelijkt en nader ingevuld

4 december 2019

Oude criteria algemeen gebruikelijk Vóór de komst van deze uitspraak waren op basis van verschillende CRvB uitspraken vier criteria geformuleerd waaraan het college moest toetsen...

Gegevensuitwisseling in het Sociaal Domein

30 oktober 2019

Met de wetswijziging wordt een grondslag gecreëerd voor verscheidene partijen binnen het sociaal domein om, bij multidisciplinaire problematiek, gegevens uit te wisselen. Die grondslag is...

Tijdig informeren over de afloop van een indicatie

25 september 2019

Volgens minister De Jonge is het niet wenselijk dat de verantwoordelijkheid voor het signaleren van het aflopen van de indicatie uitsluitend bij de cliënt ligt....

De afbakening tussen de Wmo en de Wlz wordt iets eenvoudiger

28 augustus 2019

Hoe is het nu geregeld? Op dit moment ontvangen Wlz-cliënten die niet in een Wlz-instelling wonen (de ‘thuiswonende’ Wlz-cliënten) een hulpmiddel of woningaanpassing op grond...

Van beschermd wonen naar een beschermd thuis

24 juli 2019

Definitie beschermd wonen Om te verduidelijken waar mijn zorgen uit bestaan, wil ik eerst stil staan bij de definitie van beschermd wonen in de Wmo...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.