Inspecties onderzoeken samenwerking organisaties bij re-integratie tijdens en na detentie

Om de kans op terugval in crimineel gedrag te verkleinen is het belangrijk dat tijdens en na detentie gewerkt wordt aan de re-integratie van gedetineerden. Allerlei partijen zoals gemeenten, gevangenissen en de reclassering helpen de gedetineerde te werken aan zijn toekomst. De Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Toezicht Sociaal Domein (TSD) gaan onderzoeken hoe de samenwerking verloopt bij deze bij de re-integratie betrokken organisaties en welke succesbepalende factoren en knelpunten zij ervaren.
Jaarlijks keren ongeveer 30.000 gedetineerden na detentie terug in de maatschappij. Om de kans op terugval zo klein mogelijk te maken wordt van gedetineerden verwacht dat zij al in detentie werken aan een verantwoorde terugkeer. Daarbij worden ze door de gevangenis geholpen in het realiseren onder meer onderdak, werk, inkomen en toegang tot zorg. Sommige hebben daarbij geen hulp of ondersteuning nodig, anderen worden intensief begeleid door de gevangenis en ketenpartners zoals reclassering en gemeenten. Kort na detentie wordt in afstemming met ketenpartners een plan voor de gedetineerde opgesteld waarin staat waar de gedetineerde hulp bij nodig heeft. Tijdens de detentie heeft Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), verantwoordelijk voor de gevangenissen in Nederland, de regie. Ná detentie ligt de regie bij gemeenten of de reclassering. De Inspecties willen nagaan op welke wijze de verschillende betrokken organisaties bijdragen aan het re-integratietraject en in hoeverre samenwerking daarbij een rol speelt. Ook willen de Inspecties weten welke factoren succesvolle re-integratie versterken of juist bemoeilijken. Voor hun onderzoek gaan de Inspecties praten met medewerkers van DJI en medewerkers van de gevangenissen van Almelo, Heerhugowaard, Rotterdam Hoogvliet, Nieuwersluis en Ter Peel en nog nader te bepalen gemeenten. Ook praten de Inspecties met (ex-)gedetineerden, reclasseringsorganisaties en het Verbindend landelijk ondersteuningsteam (VLOT) dat gemeenten bijstaat in hun re-integratierol.

Krachten bundelen door multi-toezicht

De Inspectie JenV, verantwoordelijk voor het toezicht op onder meer de taakuitvoering van gevangenissen, werkt in dit onderzoek samen met de Inspectie SZW (focus op arbeidsparticipatie) en TSD (integrale domeinoverstijgende blik vanuit het burgerperspectief), vanwege hun rol in de passende ondersteuning en zorg voor kwetsbare groepen in het sociale domein.

Meer informatie

Actuele opinies Inspecties onderzoeken samenwerking organisaties bij re-integratie tijdens en na detentie

Ziet u de kansen voor automatisch afhandelen van aanvragen al?

27 juli 2021

Automatisch afhandelen levert tijdwinst op en ontlast daarmee ook op financieel gebied Automatisch afhandelen levert de gemeente een enorme tijdwinst op. Gemeenten hebben al heel...

Gefixeerde inburgeringsboete en de Algemene wet bestuursrecht

21 juli 2021

Bij de Participatiewet moeten gemeenten boetes altijd afstemmen op (a) de aard en ernst van de overtreding, (b) de mate van verwijtbaarheid en (c) alle...

Speelt de financiële situatie van ouders een rol bij eigen kracht?

14 juli 2021

Eerst terug naar Zwijndrecht I. De CRvB oordeelde in 2019 dat de gemeente voldoende onderzocht en gemotiveerd heeft dat de ouders in staat zijn een...

Nepaccounts

7 juli 2021

Gemeenten zijn hier verdeeld over. Privacy-experts reageren kritisch. Volgens Jon Schilder, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit, is het volgen van burgers met...

De Wmo-melding bij een verhuizing

30 juni 2021

Alleen een ingezetene mag een melding doen Om bovenstaande gang van zaken te begrijpen is het van belang om de Wmo-procedure goed in beeld te...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.