Het kabinet investeert in coronabestrijding, pandemische paraatheid en jeugdzorg

Het kabinet blijft zich maximaal inzetten om de coronacrisis te bestrijden en investeert ook komend jaar in het vaccinatieprogramma, de monitoring van de verspreiding van het virus via de testcapaciteit en het versterken van de GGD’en. Ook werkt het kabinet aan het verbeteren van de pandemische paraatheid: er wordt een plan gemaakt om voldoende voorbereid te zijn op toekomstige pandemieën. Om zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden, werken we aan het toekomstbestendig maken van de zorg. Voor tekorten in de jeugdzorg wordt extra geld beschikbaar gesteld aan gemeenten. In totaal wordt er 100 miljard euro besteed aan de zorg in 2022.

Zorg voor de toekomst

Er komen veel veranderingen af op de zorg, onder andere door vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt. Om zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden, moeten we deze toekomstbestendig maken. Dat vraagt om meer aandacht voor preventie en gezondheid, focus op organisatie en regie en oog voor vernieuwing en werkplezier. Daarvoor worden in 2022 de volgende extra middelen beschikbaar gesteld:
  • Subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging: 57 miljoen euro beschikbaar voor projecten gericht op samenwerking of het verminderen van administratieve lasten.
  • Stimuleringsregeling e-health thuis: 14 miljoen euro voor mensen die thuis ondersteuning en zorg nodig hebben.
  • Subsidieregeling juiste zorg op de juiste plek: 4 miljoen euro is onder andere bedoeld om samenwerking in de regio en tussen zorgsectoren te stimuleren.
  • Werven, scholen en behouden van voldoende zorgmedewerkers: 63,5 miljoen euro om werkgevers een impuls te geven om meer stageplekken aan te bieden en deze op een innovatieve wijze vorm te geven.

Jeugdzorg

Om de toegankelijkheid, effectiviteit, betaalbaarheid en kwaliteit van de jeugdzorg verder te verbeteren is urgent actie nodig. Hiervoor komt komend jaar 1,3 miljard euro extra beschikbaar voor gemeenten, bovenop de 300 miljoen die vorig jaar is toegezegd. Het kabinet en de gemeenten maken samen met cliëntenorganisaties, beroeps- en brancheverenigingen en professionals een hervormingsagenda voor het jeugdstelsel. Daarin worden afspraken gemaakt die moeten leiden tot een duurzame verbetering van het jeugdhulpstelsel, waarin zorg beschikbaar is voor kinderen die dat echt nodig hebben, gemeenten betere uitvoeringskracht hebben en er meer inzicht komt in informatie zoals gebruik van jeugdzorg, uitgaven en wachttijden. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met gemeenten om al aan de slag te gaan met een aantal maatregelen, zoals het breder invoeren van een praktijkondersteuner jeugd-ggz bij de huisarts.

Lopende programma’s

De financiering van verschillende lopende programma’s blijft gedeeltelijk in stand tijdens de demissionaire kabinetsperiode. Het gaat hierbij om programma’s zoals ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’ en ‘Kansrijke Start’. In deze programma’s wordt respectievelijk 5 miljoen en 7 miljoen euro geïnvesteerd in 2022. Daarnaast wordt er ongeveer 5,5 miljoen beschikbaar gesteld voor suïcidepreventie om het werk van 113 Zelfmoordpreventie in het jaar 2022 te kunnen continueren.  

Actuele opinies Het kabinet investeert in coronabestrijding, pandemische paraatheid en jeugdzorg

Geschillencommissie vergeet dat ouders ook jeugdhulp kunnen krijgen

22 september 2021

De casus Moeder woont met haar kind in gemeente A (bij oma). Ze is zwanger van haar tweede kind. De relatie met oma verslechtert. Moeder...

Inkomstenvrijlating

15 september 2021

Wellicht dat velen in eerste instantie geneigd zijn deze vraag te beantwoorden met “nee”. Een logische gedachte zou immers kunnen zijn dat als het inkomen...

Immateriële schade bij te lang bewaren persoonsgegevens

8 september 2021

Immateriële schade bij onterecht bewaren gegevens In de zaak die aan de Rechtbank Rotterdam werd voorgelegd, verzocht een betrokkene de gemeente meerdere malen om haar...

Het taalschakeltraject in combinatie met de ISK of de entreeopleiding

1 september 2021

De onderwijsroute, ofwel: het taalschakeltraject, is een van de drie leerroutes onder de nieuwe Wet inburgering 2021. De internationale schakelklas (ISK), ook wel ‘eerste opvang...

Tegemoetkoming voor gebruik auto

25 augustus 2021

Hoe ver gaat de compensatieplicht? Hoe ver reikt de compensatieplicht als het gaat over een vergoeding voor het gebruik van de eigen auto? De uitspraak...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.