Meer prioriteit voor beveiliging digitale systemen gemeenten

Alle gemeenten in Nederland gaan meer prioriteit geven aan de beveiliging van hun digitale systemen: meer aandacht, meer tijd en meer geld. De VNG heeft in haar Buitengewone ALV op 12 februari de resolutie 'Digitale Veiligheid: kerntaak voor gemeenten' unaniem aangenomen.
De digitalisering in de samenleving zet door. Naast kansen en mogelijkheden nemen daarmee ook de risico’s rondom beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid toe. Recente voorvallen in Hof van Twente en bij de GGD tonen dat ook weer aan. Gemeenten dragen en voelen de verantwoordelijkheid om voor inwoners, ondernemers, ketenpartners en de eigen organisatie continu te werken aan een veilige en weerbare digitale samenleving. Daarmee worden ook het openbaar bestuur en de democratie beschermd. Concreet gaan gemeenten:
  • structureler incidenten delen met elkaar en met andere sectoren via de Informatiebeveiligingsdienst (IBD)
  • jaarlijks een incidentoverzicht delen met de IBD, zodat een compleet inzicht bestaat in dreigingen, trends en ontwikkelingen
  • elk jaar hun digitaal incidentbestrijdingsplan actualiseren en vaststellen
  • elkaar helpen bij digitale incidenten en de nasleep daarvan
  • periodiek oefenen met cyberincidenten om de gemeentelijke weerbaarheid te toetsen en te vergroten
  • het onderwerp digitale veiligheid periodiek in het college van B en W bespreken
  • digitale risico’s opnemen in de Integrale Veiligheidsplannen
  • structureel voldoende budget vrijmaken voor blijvende weerbaarheid tegen digitale dreigingen (naar advies van de CyberSecurityRaad)
De resolutie komt voort uit de Agenda Digitale Veiligheid gemeenten 2020-2024.

Actuele opinies Meer prioriteit voor beveiliging digitale systemen gemeenten

Het toekennen van jeugdhulp in uren of resultaat?

24 februari 2021

Uitspraak CRvB: je moet van tevoren weten hoeveel uren aan hulp je krijgt toegekend Even terug naar de uitspraak uit 2018. De CRvB heeft bepaald...

TONK: heeft uw gemeente al een oplossing voor het verwachte grote aantal aanvragen?

17 februari 2021

TONK richt zich op huishoudens in de problemen Was de focus tot nu toe op bedrijven en zelfstandigen gericht, door de onverwacht lange duur van...

Privacy en recht op schadevergoeding bij immateriële schade

10 februari 2021

Beschrijving casus In deze zaak is sprake van een datalek na de aanvraag van een vergunning voor een schietbaan. Een hoop gevoelige gegevens van de...

Het nieuwe inburgeringsstelsel

3 februari 2021

Mijn collega Denise Maas-Last schreef er eerder al over: de veranderopgave inburgering brengt ook veranderingen met zich voor de uitvoering van de Participatiewet. Daarvóór verscheen...

Overgangsregeling voor continuering van zorg bij overstap naar Wlz-ggz

27 januari 2021

Inhoud overgangsregeling De overgangsregeling heeft alleen betrekking op cliënten met een psychische stoornis, die in 2020 een aanvraag voor een Wlz-indicatie hebben ingediend en Wmo-ondersteuning...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.