Nieuws Inburgering

Eerste gemeenten krijgen geld voor huisvesting aandachtsgroepen

6 december 2021

Meer dan 80 gemeenten hebben in totaal 128 aanvragen ingediend voor de Regeling huisvesting aandachtsgroepen. Met een financiële bijdrage uit …

Inburgering, Omgevingsrecht

Lees meer

Het Nibud lanceert Budgetcursus Statushouders

2 december 2021

In het kader van de nieuwe Wet inburgering heeft het Nibud de Budgetcursus Statushouders ontwikkeld, omdat financiële ontzorging daarin een …

Inburgering

Lees meer

Rijksoverheid start voorlichting inburgeringsplicht nieuwkomers met Turkse nationaliteit

18 november 2021

Vanaf 1 januari 2022 zijn nieuwkomers met de Turkse nationaliteit verplicht om in te burgeren. Om een goede start te …

Inburgering

Lees meer

Extra geld voor lesaanbod inburgeraars

15 november 2021

Het kabinet stelt de komende twee jaar in totaal €24 miljoen extra beschikbaar om het lesaanbod voor inburgeraars zeker te …

Inburgering

Lees meer

Nibud helpt financiële redzaamheid statushouders bepalen

11 november 2021

Het Nibud heeft een Handreiking en Checklist Financiële redzaamheid ontwikkeld, waarmee gemeenten kunnen bepalen of een statushouder financieel redzaam is. …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Helpdesk asielopvang en huisvesting statushouders geopend

2 november 2021

De VNG biedt, mede namens COA en het rijk een centrale helpdesk aan waar gemeenten terecht kunnen met vragen over …

Inburgering

Lees meer

Onderscheid wel/geen ondertoezichtstelling voor verblijfsstatus minderjarige vreemdelingen ongewenst

25 oktober 2021

De Radboud Universiteit Nijmegen heeft in opdracht van het WODC onderzoek verricht naar de spanningen tussen het jeugdbeschermingsrecht en het vreemdelingenrecht bij …

Inburgering, Jeugd

Lees meer

Snelle financiële impuls onderwijsroute is noodzakelijk

25 oktober 2021

De onderwijsroute uit de nieuwe Wet inburgering kan kansrijke, veelal jonge inburgeraars een vliegende start geven in Nederland. Door te …

Inburgering

Lees meer

Beschikkingen met voorlopige uitkering 2022 Wet inburgering verzonden

4 oktober 2021

Op 1 januari 2022 treedt de Wet inburgering in werking. Gemeenten ontvangen via een Specifieke Uitkering van SZW middelen voor …

Inburgering

Lees meer

Integrale benadering van opvang, huisvesting en integratie

4 oktober 2021

De VNG, het COA, IPO, de CdK’s en Aedes hebben in afstemming met de ministeries van BZK, JenV en SZW, …

Inburgering

Lees meer

Gepubliceerd: ‘Naar een hoger taalniveau voor inburgeraars’

30 september 2021

Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de Wet inburgering 2021 door het organiseren van een pilotprogramma. …

Inburgering

Lees meer

Eindrapporten pilots ontzorgen en Z-route inburgering

30 september 2021

In aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel experimenteerden 97 gemeenten op onderdelen uit de nieuwe Wet inburgering. Deze pilotgemeenten ontdekten welke elementen …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer