Voor gemeenten is besloten dat er begin 2018 vooralsnog niets verandert en de jaarovergang net als vorig jaar zal gaan verlopen.

PGB-systeem

Onder de voorwaarde dat een zorgvuldige invoering kan worden gerealiseerd, streven ketenpartijen er naar om begin 2018 het nieuwe PGB-systeem te laten werken. Met dit systeem worden budgethouders ondersteund in het voeren van eigen regie over hun zorgbudget, doordat controles zoveel als mogelijk worden geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Daarnaast levert het een bijdrage aan een verdere vereenvoudiging door meer gestandaardiseerde verwerking, vermindering van de administratieve lasten en een fraudebestendige en rechtmatige uitvoering die aansluit op het primair proces van gemeenten en zorgkantoren.

Invoering

Het ministerie van VWS, de SVB, zorgkantoren en gemeenten hebben geleerd van de invoering van het Trekkingsrecht in 2015 en onderzoeken daarom hoe de invoering in de loop van 2018 stapsgewijs kan plaatsvinden, zodat voldoende tijd kan worden genomen voor een goede en beheerste invoering.

Jaarovergang

Dit betekent voor gemeenten dat er begin 2018 voor hen nog niets verandert en de jaarovergang net als vorig jaar via de SVB zal gaan verlopen. Vereenvoudiging in het proces en eventuele taakverschuivingen, zoals het uitvoeren van de arbeidsrechtelijke toets, zullen pas plaatsvinden bij invoering van het PGB-systeem. Hierover blijft nauwe afstemming plaatsvinden tussen de verschillende ketenpartijen.