Doelstelling regeling

De compensatieregeling is bedoeld voor een budgethouder of zorgverlener die tussen 1 februari 2015 en 31 december 2015 kosten heeft gemaakt als gevolg van minimaal één vertraagde betaling door de SVB uit een persoonsgebonden budget. Onder een vertraagde betaling wordt verstaan een betaling die niet binnen 30 dagen na factuurdatum is verricht.

Procedure

Het aanvragen van compensatie is mogelijk vanaf 1 maart 2017 tot en met 31 mei 2017. 

Hoogte

De compensatieregeling gaat uit van toekenning van een maatwerkvergoeding ter compensatie van de werkelijk gemaakte kosten door de budgethouder of zorgverlener. De regeling hanteert drempelbedragen. De compensatie bedraagt maximaal € 100.000. 

Communicatie

De regeling wordt gecommuniceerd aan budgethouders en zorgverleners. Verder wordt er vanaf 15 februari 2017 een website geopend (www.compensatieregelingpgb.nl) en een klantcontactcentrum geopend. 

De compensatieregeling vindt u hier