Het toezichtkader ‘Stelseltoezicht volwassenen in het Sociaal Domein’ stelt kwetsbare volwassenen centraal en kijkt specifiek hoe de zorg en ondersteuning voor hen uitpakt. Is die zorg en ondersteuning passend, samenhangend en effectief? De inspecties bekijken dit aan de hand van drie thema’s:
1. Zorg en ondersteuning op maat
2. Signaleren en handelen
3. Lokale samenhang

Zorg en ondersteuning vatten de inspecties breed op. Het gaat om zorg en ondersteuning op het vlak van werk en inkomen, dagbesteding, wonen, veiligheid en gezondheid. www.stelseltoezichtsociaaldomein.nl

Basis van het toezichtkader
Het toezichtkader is gebaseerd op verdragen, wet- en regelgeving, professionele standaarden, protocollen en handreikingen. Voor de totstandkoming van het kader zijn deskundigen geraadpleegd van betrokken inspecties, ministeries, cliënt-, koepel-, beroeps- en belangenorganisaties.

Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd
Als onderzoeken zich richten op zorg en ondersteuning aan jeugdigen gebruiken de samenwerkende inspecties nog steeds het Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd. www.stelseltoezichtjeugd.nl