De eerste observaties leren dat de mensen om wie het draait, de mensen met verward gedrag, nog weinig concrete verschillen merken en dat ze te weinig betrokken worden bij het opstellen van een persoonsgerichte aanpak. Wel werken op dit moment veel mensen en organisaties met grote betrokkenheid aan het vraagstuk van mensen met verward gedrag.

Plannen van aanpak
Uit de nulmeting blijkt verder dat er verschillende plannen voor een aanpak voor het vraagstuk van mensen met verward gedrag gereed zijn. Bijvoorbeeld in de gemeente Tilburg, de gemeente Rotterdam, bij GGD Flevoland, GGD Gelderland Zuid, Veiligheidsregio Twente, Veiligheidshuis Fryslân, regio Holland Rijnland, regio Westelijk Brabant, de provincie Drenthe en de provincie Groningen.

Niet altijd zijn de plannen geformuleerd aan de hand van alle bouwstenen en perspectieven voor een integrale persoonsgerichte aanpak van het aanjaagteam.

Veel verschillende partners
Er zijn veel partijen nodig om een sluitende aanpak te organiseren. Vaak wordt er samengewerkt tussen gemeenten en regionale GGZ-organisaties en politie. Naast hen zien we ook dat GGD-organisaties vaak zijn aangehaakt.

Ook sociaal werk en woningbouwcorporaties worden regelmatig als partner geduid en -in mindere mate- het Openbaar Ministerie.

Cruciale schakels
Cliënt- en familieorganisaties of ervaringsdeskundigen zijn echter lang niet overal op een structurele en serieuze wijze betrokken. Als cruciale schakel zijn zij onmisbaar in een sluitende aanpak, juist ook aan het begin van de planvorming. Door hen vanaf het begin te betrekken staat steeds helder het gezamenlijke doel voor ogen en is ervaring uit de praktijk meteen beschikbaar.

Andere belangrijke partners die nog te weinig betrokken worden zijn de zorgverzekeraars. Deze worden te vaak in een laat stadium betrokken, in plaats van hen een rol te geven bij het samen opstellen van de plannen. Als het gaat om preventie, vroegsignalering en passende ondersteuning zouden de huisartsen ook vaker betrokken kunnen worden.

Bouwstenen
Er wordt gewerkt aan specifieke bouwstenen, waarbij een aantal voortvarender lijkt opgepakt dan anderen. De nadruk ligt op acute situaties. De meeste regio’s werken aan een vorm van een opvangvoorziening voor kortdurende opvang en beoordeling, en aan vormen van passend vervoer.

Minder aandacht krijgen duidelijk de bouwstenen die zich meer op de voorkant richten, zoals de inbreng van mensen met verward gedrag en omgeving, preventie en levensstructuur en vroegtijdige signalering (bouwstenen 1 t/m 3). Een langzame verschuiving richting de voorkant lijkt wel plaats te vinden.

Samen doorpakken!
Het aanjaagteam is onder de indruk van alle energie die er is, de constructieve wijze waarop door alle partners wordt gewerkt en het werk dat verzet wordt. Er is bereidheid tot samenwerking en er ontstaan nieuwe coalities. Maar het kost de nodige tijd om deze nieuwe coalities te smeden.

Het begin is er, nu is het aan de samenwerkende partijen om door te pakken, ook met het realiseren van de benodigde randvoorwaarden zoals een heldere regeling voor informatie-uitwisseling en ontschotting van financiering.