Berenschot deed onderzoek naar knelpunten in de hulpmiddelenverstrekking. De aanbevelingen ten aanzien van het gesignaleerde gebrek aan maatwerk, wachttijden en kwaliteitsverschillen tussen gemeenten, zijn meegenomen in een vernieuwde ‘Handreiking inkoop hulpmiddelen’ voor gemeenten.

Verbeterde versie

De VNG, Firevaned (branchevereniging van hulpmiddelenleveranciers) en koepelorganisatie Ieder(in) hebben gezamenlijk de handreiking uit 2014 geactualiseerd. Dit gebeurde in overleg met het ministerie van VWS, diverse gemeenten en andere belangenorganisaties. De handreiking is een verbetering ten opzichte van de oude versie, die teveel nadruk legde op de prijs en te weinig was gericht op vernieuwing.

Beoogd resultaat

Het resultaat van een goed gebruik van de vernieuwde handreiking is:

 • Een betere positie voor de eindgebruiker.
 • Doelgroepgericht maatwerk.
 • Voorkomen van problemen rond verhuizing.
 • Kleinere verschillen tussen gemeenten.

Aandachtspunten

De geactualiseerde versie van de handreiking besteedt vooral aandacht aan:

 • Het beter betrekken van klanten, professionals, belanghebbenden en hun vertegenwoordigende organisaties in de voorbereiding van het inkoopproces van de gemeente.
 • Aanpassing aan marktomstandigheden, bijvoorbeeld koop zonder depot, meer leveranciers op één contract en daarmee meer keuzevrijheid, meer functioneel indiceren en aandacht voor contractbeheer.
 • Het zorgen voor goede afspraken over een juiste en tijdige levering van kwalitatief goede en functioneel passende hulpmiddelen.
 • Beter onderscheid naar doelgroepen en maatwerk bij complexe ondersteuningsvragen, zowel bij levering als (spoed-)service.
 • Verbetering van het proces van overname van hulpmiddelen bij verhuizing.
 • Een goede dienstverlening naar de klant: klantvriendelijk, passende service en voldoende tijd en aandacht.
 • Goede en snelle communicatie, inzicht in het proces en duidelijke afspraken tussen de gebruiker, zorgprofessionals, Wmo-consulenten en leveranciers, juist ook in situaties waar haast geboden is of waarbij aandoening-specifieke expertise nodig is voor een passende oplossing