Van de gebruikers van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), bedoeld om mensen zoveel mogelijk thuis te laten wonen, denkt zelfs maar 15 procent met succes hulp te kunnen inroepen uit de eigen omgeving.

Vorig jaar voelde een vijfde van de Wmo-cliënten zich ook erg eenzaam.

Het aandeel 75-plussers dat huishoudelijke hulp krijgt, daalde met bijna een kwart, staat verder in het rapport. Het totaal aantal gebruikers van jeugdzorg groeide daarentegen volgens deze rapportage tussen 2015 en 2017 halfjaarlijks met 2,5 procent tot ruim 360.000 eind vorig jaar.

In 2015 werden rijkstaken en bijbehorende budgetten van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet overgedragen aan gemeenten.