Het besluit van de staatssecretaris sluit aan bij de systematiek van het pgb als volwaardig alternatief voor de voorziening in natura, en de definitie van beschermd wonen in de wet waar staat dat beschermd wonen altijd een wooncomponent bevat.

Wijziging Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Voor het pgb geldt op dit moment altijd de extramurale eigen bijdrage. Het standpunt van de staatssecretaris van VWS vraagt daarom een wijziging van het landelijke Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 om, in geval van een pgb beschermd wonen, een hoge eigen bijdrage vergelijkbaar met beschermd wonen in natura mogelijk te maken per 1-1-2020.

Toets van de wijziging

De afgelopen tijd heeft het CAK de voorgestelde wijziging getoetst en uitvoerbaar bevonden. De komende tijd wordt dit ook getoetst bij gemeenten. Het ministerie van VWS beoordeelt het transformeren van beschermd wonen naar beschermd thuis als positief en in lijn met de wet. Daar waar mensen niet daadwerkelijk intramuraal verblijven, ongeacht of dit een voorziening in natura of een pgb betreft, is wat VWS betreft sprake van begeleiding+ en niet van beschermd wonen intramuraal, conform de definitie in de wet.

Advies aan gemeenten

Gemeenten worden geadviseerd op termijn de beschikking en de inkoop hierop aan te passen. VWS zal in het eerste kwartaal van 2019 gemeenten uitgebreider informeren over de voorgenomen wijziging.