Binnen de Wlz is het protocol gebruikelijke zorg opgesteld door het CIZ, om te verduidelijken wat gebruikelijke zorg is en welke zorg wel of niet valt binnen de aanspraak. Voor de Wmo en de Zvw is een dergelijk protocol er niet. Dit kan leiden tot onnodige of ongewenste verschillen in de toekenning van zorg aan cliënten/patiënten.

In deze motie wordt de regering verzocht om in overleg te treden met de VNG, Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen & Zorgverzekeraars, om vast te stellen of er in de praktijk behoefte is aan een meer handvatten bij de vaststelling van gebruikelijke zorg in de Wmo en de Zvw. Over de uitkomst van dit overleg dient de Kamer te worden geïnformeerd voor 1 juni 2018.