Twee jaar lang deed het Nibud onderzoek naar het gebruik van inzichten uit de gedragswetenschappen in de schuldhulpverlening. Zo kregen deelnemers aan budgetcursussen herinneringen aan afspraken en aan hun huiswerk. Voor andere groepen werd een checklist ingevuld waarmee ze hun eigen voortgang konden monitoren. Het doel van deze maatregelen was het versterken van de huidige schuldhulpverlening zodat de financiële redzaamheid van de deelnemers verder vergroot wordt.

Herinneren en checklist

Deelnemers die vanuit schuldhulpverlening een budgetcursus volgden, kregen een sms om ze te herinneren aan de bijeenkomsten waar ze werden verwacht. Ook kregen ze een sms om ze aan het huiswerk te herinneren. Met de checklist konden cursisten zien hoe ver ze al waren gevorderd.

Onderzoek naar de effectiviteit van dit soort maatregelen is van belang, omdat ze de schuldhulpverlening in Nederland potentieel kunnen versterken. Aangezien de gevolgen van schulden groot zijn en de kosten hoog, is het essentieel om mensen met schulden zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Hoe beter iemand met schulden kan worden geholpen, hoe lager de kosten en hoe minder nadelige gevolgen.

Controlegroep

Voor het doen van doeltreffend effectiviteitsonderzoek, doet het Nibud drie belangrijke aanbevelingen. De eerste betreft de controlegroep. Met een controlegroep kunnen onderzoekers zien of een interventie daadwerkelijk effect heeft gehad. Voor veel partijen is het belang van een controlegroep echter niet vanzelfsprekend. Het is daarom cruciaal om niet alleen aandacht te besteden aan de totstandkoming van de experimentele groep, maar ook voldoende aandacht aan de implementatie van de controlegroep te besteden.

Verschillende meetinstrumenten

Het Nibud raadt aan om bij dit soort effectiviteitsonderzoek verschillende meetinstrumenten te gebruiken. Onderzoekers doen er goed aan niet alleen de deelnemers te bevragen, maar ook objectieve gegevens over de deelnemers te verzamelen. Daarnaast zijn de ervaringen van cursusleiders waardevol ter ondersteuning van de resultaten.

Uitval

Het meten van de effectiviteit van interventies binnen de schuldhulpverlening kost vaak veel tijd. Aan budgetcursussen nemen bijvoorbeeld vaak kleine groepen deel waarvan meestal ook nog een aantal deelnemers uitvalt. Daarnaast vervallen geplande cursussen regelmatig bij te weinig aanmeldingen. Het is daarom verstandig om het risico te spreiden door meerdere partijen bij het onderzoek te betrekken en te zorgen voor voldoende doorlooptijd, minstens twee tot drie jaar.

Rapport Aanbevelingen voor effectiviteitsonderzoek in de schuldhulpverlening.