De Wetgevingsadviescommissie bestuursrecht van het Landelijk Overleg Vakinhoud Bestuursrecht is gevraagd advies uit te brengen over het advies integrale geschilbeslechting in het sociaal domein (advies Scheltema). 

Prof. mr. M. Scheltema heeft een advies uitgebracht waarin deze pleit voor een nieuwe vorm van geschilbeslechting binnen het sociaal domein. In die nieuwe vorm van geschilbeslechting krijgt de burger de mogelijkheid een geschil in zijn totaliteit aan de bestuursrechter voor te leggen. Met sociaal domein (of decentralisatie) wordt bedoeld: de Wmo 2015, de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Jeugdwet.

De Commissie gaat in dit advies bij elk van de geconstateerde problemen in op de vraag wat volgens de Commissie de kern van het probleem is en welke mogelijke oplossingen denkbaar zouden zijn. In het laatste gedeelte van dit advies gaat de Commissie nader in op de vraag wat de introductie van de voorgestelde wijzigingen zou kunnen betekenen voor de rechtbanken.

De Commissie is van oordeel dat het advies Scheltema voor het sociaal domein een belangrijke doorbraak kan betekenen in een zekere verstarring die de afgelopen decennia ten aanzien van de toegang van de burger tot de rechtsbescherming is ontstaan. Met de opsteller van het advies is de Commissie van oordeel dat de gesignaleerde problemen inderdaad moeten worden aangepakt. De Commissie is er echter niet op voorhand van overtuigd dat hiervoor een integrale geschilbeslechtingsprocedure zou moeten worden geïntroduceerd. De Commissie is van mening dat veel van de geconstateerde problemen zouden kunnen worden opgelost met relatief eenvoudige aanpassingen van het bestuursbesluitvormingsrecht of het bestuursprocesrecht van de Awb. 

Lees hier het hele advies van de Wetgevingsadviescommissie bestuursrecht van het Landelijk Overleg Vakinhoud Bestuursrecht.