Het LBIO inde kinderalimentatie inclusief opslagkosten bij verzoeker. De rechter liet verzoeker voor de periode van drie jaar toe tot een schuldsaneringstraject in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Als hij zich tijdens dit schuldsaneringstraject aan de regels zou houden, dan zouden de schulden die hij voorafgaande aan het WSNP-traject had, worden kwijtgescholden.

Verzoeker betaalde tijdens de WSNP de kinderalimentatie direct aan zijn ex-partner, terwijl hij voorafgaande aan de WSNP de alimentatie inclusief opslagkosten aan het LBIO had betaald. Het LBIO stond niet met verzoeker of WSNP-bewindvoerder stil bij het ingaan en het eindigen van het WSNP-traject; daarnaast had het LBIO tijdens deze drie jaar geen contact opgenomen met de WSNP-bewindvoerder om te verzekeren dat de ontvangstgerechtigde tijdig de alimentatie ontving. Eind 2014, ruim drie jaar nadat de WSNP-bewindvoerder was gestopt met betalen aan het LBIO, stuurde het LBIO een hoge en ongespecificeerde vordering aan verzoeker. Later paste het LBIO de vordering aan na een moeizaam verlopende communicatie met verzoeker.

Verzoeker klaagde er bij de Nationale ombudsman over dat het LBIO opslagkosten heeft geïnd terwijl verzoeker onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen viel; en dat het LBIO loonbeslag heeft gelegd ondanks meerdere verzoeken tot aanhouding van deze maatregel.

Door het innen van opslagkosten tijdens het WSNP-traject te verkiezen boven het belang van een kwetsbare burger, heeft het LBIO gehandeld in strijd met het vereiste van evenredigheid.Door loonbeslag te leggen bij verzoekers werkgever na eerst lange tijd de zaak op zijn beloop gelaten te hebben, zonder eerst met verzoeker stil te staan bij het einde van het WSNP-traject, zonder wederhoor te plegen bij verzoeker en zonder de vordering eerst gespecificeerd te hebben, heeft het LBIO gehandeld in strijd met het behoorlijkheidsvereiste van goede voorbereiding.

De Nationale ombudsman ziet met instemming dat het LBIO heeft besloten om een betalingsplichtige bij aanvang van het WSNP-traject de gelegenheid te geven om gedurende de looptijd van het WSNP-traject de verschuldigde lopende verplichting onder strikte voorwaarden zonder opslagkosten aan het LBIO te voldoen; en dat het LBIO aangaf in deze zaak de tijdens het WSNP-traject bij verzoeker gevorderde opslagkosten te gaan terugstorten aan verzoeker.De Nationale ombudsman beveelt het LBIO aan om contact op te nemen met de beschermingsbewindvoerder, te vragen waarover zij nadere uitleg wenst en deze uitleg te verschaffen; en daarnaast de opslagkosten die tijdens het WSNP-traject zijn geïnd, terug te storten.