Het SCP keek naar de 11.000 mensen die eind 2014 op de wachtlijst van de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) stonden, maar die door de nieuwe wet hun indicatie kwijtraakten. De baankansen van deze groep daalden van gemiddeld 50 procent voor invoering van de Participatiewet naar 30 procent na invoering van de wet.

Verder bleken contracten van de mensen die wel een baan vonden in doorsnee van kortere duur en voor gemiddeld minder uren. Daarmee bleven ze meer afhankelijk van een uitkering.

De Participatiewet moet het voor werkgevers makkelijker maken om mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking aan te nemen. Voor de uitvoering zijn gemeenten verantwoordelijk. Het SCP komt eind volgend jaar met een eindrapport. Daarin wordt ook ingegaan op andere doelgroepen in de wet zoals jonggehandicapten en bijstandsgerechtigden.

Vakbonden zijn ontsteld over de uitkomsten van het SCP-rapport. ,,In dit rapport staat nu zwart op wit waar wij al die tijd het kabinet en gemeenten voor waarschuwen. Medewerkers met een beperking die willen en kunnen werken, staan massaal aan de kant”, aldus Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV. ,,Nog steeds denkt het kabinet dat dit alles kan worden opgelost door loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie. Dat is echt een misvatting.”

CNV zegt geschrokken te zijn van de uitkomsten. ,,Zeker nu het goed gaat met de economie en bedrijven schreeuwen om personeel is er geen enkel excuus meer om mensen met een arbeidsbeperking geen fatsoenlijke kans te bieden op de arbeidsmarkt”, aldus voorzitter Maurice Limmen.