Schulinck heeft ook een reactie gegeven op de internetconsultatie. De reactie gaat voornamelijk over de leerroutes en de examinering, en over de handhaving.

In de reactie heeft Schulinck ook een bezwaar geformuleerd tegen het opleggen van zware boetes (€ 1.000 of € 1.340) door DUO. Het bezwaar houdt in dat het recht om te worden gehoord bij die zware boetes van DUO voor veel inburgeringsplichtigen een lege huls zal zijn. Voor veel inburgeringsplichtigen zal het immers bezwaarlijk zijn zich naar een DUO-vestiging (Groningen of Den Haag) te begeven om te worden gehoord en voor veel inburgeringsplichtigen zal het – vanwege hun taalniveau – bezwaarlijk zijn te worden gehoord via schriftelijke (ziens)wijze.

Navraag heeft ons echter geleerd dat DUO een inburgeringsplichtige in de brief met het voornemen om een boete op te leggen altijd in de gelegenheid stelt telefonisch te worden gehoord. Het bezwaar dat wij in onze reactie uiten, wordt door de uitvoeringspraktijk van DUO dus ontkracht.