Gemeenten ondersteunen deze oproep, ook gemeenten zouden meer willen experimenteren met een soepeler regeling voor langdurig werklozen.

Gemeenten willen graag experimenteren en toe naar één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. De bijstandswet is een van de eerste regelingen die de afgelopen jaren is gedecentraliseerd, vanuit de gedachte dat veel problemen dicht bij de burger ontstaan en daar dus ook opgelost moeten worden.

Bosselaar: ‘De realiteit is anders. Sinds de decentralisatie van de bijstand worden gemeenten overspoeld met aanvullende wet- en regelgeving. Hopelijk is het initiatief van Hertsenberg aanleiding voor het nieuwe kabinet om met de vraag achter de onderzoeksvragen van de gemeenten aan de slag te gaan. Dat kan in eerste instantie door de experimenten ruimhartig goed te keuren en, op termijn, door de neiging tot recentralisatie aan te pakken. Het wordt tijd dat de Haagse politici en bestuurders hun drang tot beheersing laten varen en ruim baan geven aan de lokale kennis en praktische wijsheid van gemeenten. Dan is er echt sprake van decentralisatie.’

Experimenten geven inzicht

Om toch toe te kunnen werken naar die ene regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt en verbetering van de Participatiewet in het brede sociaal domein, zijn experimenten belangrijk. Experimenten geven inzicht in de effectiviteit van de uitvoering.

Om de Participatiewet uit te kunnen voeren zoals bedoeld, is het belangrijk om te weten wat wel en niet goed werkt bij de re-integratie van mensen met een bijstandsuitkering. Ook is het goed om te onderzoeken of bepaalde regels de participatie van burgers niet juist in de weg staan.

Geef gemeenten ruimte

Het is belangrijk dat gemeenten in de praktijk kennis opdoen over wat wel en niet werkt in de Participatiewet. De kennis over een werkende aanpak kan vervolgens, zo nodig, vertaald worden in aanpassingen van de huidige wet- en regelgeving. De VNG pleit ervoor dat het Rijk deze ruimte aan gemeenten geeft.