De acht VIA-pilots zijn gericht op:

  • Vergroting van ouderbetrokkenheid op het vmbo voor een studiekeuze met beter arbeidsperspectief;
  • Professionalisering van de voorbereiding op de arbeidsmarkt en bredere arbeidsoriëntatie voor mbo-leerlingen;
  • Tegengaan van vooroordelen via eenvoudige aanpassing in werving en selectieproces bij werkgevers;
  • Inzicht krijgen in culturele diversiteit in personeelsbestand d.m.v. databasekoppeling;
  • Behoud en doorstroom van personeel met niet-westerse migratieachtergrond;
  • Verbetering van de arbeidsmarktpositie door combinaties van werken en leren;
  • Betere aansluiting van de UWV-dienstverlening voor ww-ers met een niet-westerse migratieachtergrond, gericht op snellere terugkeer op de arbeidsmarkt;
  • Intensievere begeleiding van langdurig werklozen, waaronder Somalische Nederlanders.

Samen met werkgevers, gemeenten en onderwijsinstellingen worden de verschillende pilots nauwlettend gevolgd, onderzocht en beoordeeld op praktische toepasbaarheid en effectiviteit. Wat werkt wordt gebruikt en de opgebouwde kennis komt vanaf 2020 beschikbaar.