De VNG had haar zorgen geuit over de financiële raming die op dit moment aan het nieuwe stelsel ten grondslag ligt. In de raming is volgens de VNG onvoldoende rekening gehouden met ICT-kosten, invoeringskosten, uitvoeringskosten en kosten voor beleidsontwikkeling van gemeenten.

De Minister belooft in zijn brief de uitkomsten van een door de VNG uit te voeren onderzoek zwaar te laten meewegen in de verdere bespreking van de ambities van het nieuwe inburgeringsstelsel. Hij stelt de VNG voor om medio september een bestuurlijk overleg in te plannen om de uitkomsten van dat onderzoek te bespreken en – als de uitkomsten van het onderzoek daartoe aanleiding geven – in gesprek te gaan over het bijstellen van de ambities.

De Minister schrijft ook dat hij het voorstel van de VNG overneemt om twee jaar na de invoeringsdatum van het nieuwe stelsel de betaalbaarheid van het systeem te evalueren.