Zorgen

In beide besturen is een aantal duidelijke zorgen geuit over de op te tuigen constructie. Dat heeft geleid tot een aantal uitgangspunten voor het vervolg: de gekozen constructie moet niet leiden tot extra bureaucratische rompslomp en administratieve lasten bij werkgevers; er moet een garantie zijn dat de werknemerspremie ook echt een werknemerspremie blijft en in de toekomst niet alsnog op het bordje van de werkgever komt te liggen; ook mag er geen sprake zijn van precedentwerking – de constructie is puur en alleen voor de uitvoering van het derde WW-jaar. Tot slot willen leden een continue, kritische controle op de werkbaarheid en doelmatigheid van het nieuwe construct.

Vooruitkijken

Met hun instemming sluiten de werkgevers het boek van het sociaal akkoord uit 2013. De leden hechtten er waarde aan om hun handtekening onder dat akkoord gestand te doen. Ze benadrukken dat nu de grote vragen die voorliggen voor de arbeidsmarkt moeten worden beantwoord. De risico’s en lasten van het werkgeverschap moeten worden teruggebracht, zodat werkgevers werknemers weer langer aan zich kunnen binden. Dit vraagt om aanpassing van de loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte en de Wet werk en zekerheid. Daarnaast willen de werkgevers samen met de vakbeweging op een moderne en actiegerichte manier mensen wendbaar en weerbaar maken voor de arbeidsmarkt.