Niet alle kinderen zullen voldoende in zicht zijn bij gemeenten of kunnen of durven aankloppen voor ondersteuning. Leeftijd, schaamte, gezondheid of gezinsomstandigheden kunnen de weg naar gemeentelijke ondersteuning elemmeren. Kinderen mogen hier niet de dupe van zijn. Maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of partijen in de jeugdzorg kunnen een belangrijke en aanvullende rol vervullen. Zij kunnen armoede onder specifieke groepen kinderen signaleren, hen informeren over gemeentelijke voorzieningen en/of deze voorzieningen direct verstrekken. Daarom stelt het kabinet de komende jaren 14 miljoen euro beschikbaar voor landelijke en bovengemeentelijke initiatieven. Ook bij de inzet van deze middelen geldt als uitgangspunt dat deze ten goede moeten komen aan kinderen en dat deze in natura worden verstrekt. De staatssecretaris laat weten dat het kabinet de komende periode nadere invulling zal geven aan deze extra structurele investering zodat partijen zo spoedig mogelijk aan de slag kunnen om vanaf 1 januari 2017 kinderen die nu niet mee kunnen doen te bereiken en te ondersteunen met voorzieningen in natura.