In de levensfase 16 tot 27 jaar verandert er veel voor jongeren. Ze gaan zelfstandig wonen, hun eigen geld verdienen en zelf beslissingen nemen. Er is echter een groep van circa 15% jongeren die kwetsbaar is en extra ondersteuning nodig heeft. Door verkokering van wetten en systemen sluiten we niet aan bij de alledaagse werkelijkheid van deze jongeren.

Wat vindt u in de Toolkit 16-27?

Om deze jongeren te ondersteunen naar zelfredzaamheid is een integrale en preventieve aanpak nodig op de gebieden onderwijs, werk, inkomen, zorg, veiligheid en wonen.

In de toolkit vinden gemeenten én professionals informatie om samen een integrale en toekomstgerichte aanpak te maken, waardoor jongeren in een kwetsbare positie betere kansen krijgen op weg naar zelfstandigheid.

In de toolkit zitten stappenplannen, achtergrondinformatie over de jongeren om wie het gaat, voorbeelden uit de praktijk, een wettenschema en praktische tips.

Geen nieuw probleem, wel betere aanpak

Het probleem van jongeren die struikelen op weg naar volwassenheid is niet nieuw. Nieuw is wel het besef dat we deze hardnekkige problematiek alleen kunnen oplossen door anders naar het vraagstuk kijken met alle betrokkenen: jongeren, gemeenten, werkgevers, onderwijs, jeugdhulp, leerplicht, woningbouwcorporaties, zorg en rijksoverheid naar nieuwe oplossingente zoeken.

Door de decentralisaties hebben gemeenten veel meer dan voorheen de mogelijkheid om hiervoor een integrale aanpak te ontwikkelen door te sturen op ontschotting en samenwerking.

Gezamenlijke Aanpak 16-27

In de Aanpak 16-27 werken het Nederlands Jeugdinstituut, VNG, Movisie, Divosa, Rijk en gemeenten samen. Doel is gemeenten en alle andere betrokken organisaties beter toe te rusten om de zelfredzaamheid en participatie van deze jongeren te bevorderen. 

Website Aanpak 16-27