Sinds het ingaan van de Jeugdwet in 2015 hebben huisartsen en gemeenten meer met elkaar te maken. Inmiddels zijn zij op veel plekken in het land hierover met elkaar in gesprek. Het gezamenlijke doel is gepaste zorg bieden aan kinderen en gezinnen. Maar de uitgangspunten en verantwoordelijkheden van huisartsen en gemeenten verschillen soms aanzienlijk.

Leidraad

Om de afstemming tussen huisartsen en gemeenten te verbeteren en veelgehoorde knelpunten aan te pakken, zijn de LHV en de VNG een samenwerking gestart. Het resultaat daarvan is de ‘Leidraad samenwerking huisartsen en gemeenten rond jeugd’. De leidraad heeft als doel de samenwerking te verbeteren. De leidraad geeft huisartsen een houvast voor het overleg met de gemeente. Een belangrijke voorwaarde voor een goede samenwerking is wederzijds begrip voor elkaars rol. Daarom zijn belangrijke uitgangspunten van beide kanten uitgeschreven.

Ondersteuningsprofielen

VNG en LHV zijn nog met elkaar in gesprek over het gebruik van ondersteuningsprofielen. Huisartsen werken vanuit medisch-inhoudelijke richtlijnen en ervaring en die komen niet altijd overeen met de taal van de ondersteuningsprofielen. Hoe gaat u hier als gemeente of huisarts mee om? We horen graag uw ervaring!