In 15 jaar is het aantal voortijdig schoolverlaters van 71.000 gedaald tot minder dan 24.000 in 2017. De doelstelling is een reductie tot 20.000 in 2020. Om dit te bereiken roept de minister op tot een brede samenwerking tussen onderwijs, leerplicht/RMC, dienst Werk en Inkomen en partijen uit het zorgdomein.

Maatregelen

In haar brief informeert de minister de Tweede Kamer over maatregelen om minder zelfredzame jongeren beter te laten doorstromen in het onderwijs en van het onderwijs naar werk. Het gaat om deze maatregelen:

  • Blijvende aandacht voor bestrijding voortijdig schoolverlaten: versterking coördinerende rol RMC-functie.
  • De ondersteuning van minder zelfredzame studenten als één der speerpunten in de nieuwe kwaliteitsafspraken van de mbo-instellingen.
  • Inzet op betere samenwerking van onderwijs met bedrijfsleven.
  • Bevorderen van samenwerking tussen het praktijkonderwijs (pro) en mbo.
  • Stimuleren van stevigere verbinding tussen onderwijs en zorg.

Kamerbrief