Om de invoering van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk te monitoren heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan Buitenhek Management & Consult gevraagd informatie te verzamelen over de omvorming van het peuterspeelzaalwerk in de periode januari 2018 tot en met mei 2018. Het betreft een vervolgonderzoek op de eerdere onderzoeken naar de feiten en cijfers rond peuteropvang.

Conclusies

Dit rapport richt zicht specifiek op alle peuterspeelzalen die eind 2017 nog niet ongevormd waren tot kinderopvanglocatie. De belangrijkste conclusies zijn:

  • In vrijwel alle gemeenten is de harmonisatie per januari 2018 volledig doorgevoerd
  • Samenwerking tussen aanbieders en gemeenten is effectief: aanbieders die weinig of geen knelpunten hebben ervaren geven aan dat zij het harmonisatieproces in nauwe samenspraak met de gemeente hebben uitgevoerd. Het gaat dan om een gezamenlijke inspanning om ouders te informeren en maatregelen om frictieproblematiek op te lossen
  • Signalen over vraaguitval door harmonisatie is beperkt
  • Inzet nodig bij voorlichting ouders: veel aanbieders en gemeenten geven aan relatief veel inzet hebben moeten doen aan informatieverstrekking naar ouders