Gemeenten, Rijk en maatschappelijke partijen in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven spreken zich samen uit om ‘minder zelfredzame’ jongeren te ondersteunen in hun weg naar onderwijs, werk of andere zinvolle dagbesteding en het behoud daarvan.

Daarbij is ook aandacht voor het bieden van doorlopende ondersteuning en zorg, het vinden van passende huisvesting en een toereikend inkomen.

Groep jongeren in kwetsbare positie

Veruit de meeste jongeren slagen erin om op eigen kracht, met steun van ouders en van hun omgeving, hun talenten te benutten en een plek in de maatschappij te vinden. Maar voor een groep jongeren geldt dat niet.

Er zijn zo’n 155.000 jongeren tussen de 16 en 27 jaar die niet naar school gaan of werken. Ook hebben ongeveer 187.500 jongeren in deze levensfase een of meerdere vormen van jeugdhulp, jeugdreclassering of jeugdbescherming gehad.
Vaak hebben zij meer problemen tegelijk: fysieke of mentale beperkingen, schulden, problemen thuis, problemen met huisvesting of met justitie. Voor hen is het afronden van een opleiding, het vinden van werk of het op eigen benen staan extra lastig. Dat is zonde, want we willen dat iedereen de kans krijgt om zijn of haar talenten naar eigen vermogen te ontwikkelen.

Meer taken naar gemeenten

Om jongeren zo dicht mogelijk bij hun eigen leefwereld en integraal te ondersteunen, hebben gemeenten de afgelopen jaren meer taken gekregen op het gebied van arbeidsparticipatie, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast is er door de invoering van het passend onderwijs op school maatwerk mogelijk gemaakt voor jongeren met een beperking. Maar we zijn nog niet klaar. De hulpvragen van deze jongeren raken bijna altijd meerdere levensgebieden, meerdere beleidsterreinen en meerdere organisaties. We moeten voorkomen dat jongeren én professionals daardoor tegen muren oplopen.

Manifest

Dit manifest is een samenwerking tussen gemeenten, VNG, Divosa, Ingrado, MBO Raad, VNO-NCW, MKB Nederland, FNV, CNV, SBB, GGZNL, Jeugdzorg NL, VGN, VOBC, NJi, Movisie en de ministeries van SZW, OCW, VWS, V&J.