Het ministerie van SZW, GGD GHOR Nederland en VNG willen graag een intensivering op het toezicht en de handhaving gastouderopvang. Hiervoor heeft het ministerie van SZW € 1.4 miljoen beschikbaar gesteld. In de septembercirculaire 2018 zijn de eerste € 10 miljoen opgenomen. De overige € 3 miljoen extra voor toezicht en handhaving en intensivering gastouderopvang wordt in de meicirculaire 2019 opgenomen en komt per 2020 structureel beschikbaar. Gemeenten kunnen nu al inspelen op de extra middelen. In bijgaande info sheet informeren we u hier over.