Knelpunten in toegang tot jeugdhulp en informatievoorziening

Bijna één op de drie ouders geven in het onderzoek aan dat het hen veel moeite heeft gekost om de jeugdhulp te krijgen die nodig is. Vooral gezinnen in een kwetsbare positie hebben moeite hun weg te vinden. De onderzoekers pleiten onder andere voor een betere informatievoorziening, waardoor cliënten hun weg naar jeugdhulp beter kunnen vinden.

Integrale en passende zorg

Verder blijkt uit de evaluatie dat gemeenten nog onvoldoende toekomen aan het leggen van de verbinding tussen de jeugdhulp met andere domeinen, zoals het onderwijs, de schuldhulpverlening of de Wmo. Bovendien ontbreekt een gedeelde visie op passende zorg, waarin de diversiteit van hulpvragers en hulpvragen wordt erkend en benoemd. 

Expertise in lokale wijkteams

Er blijken grote verschillen te zijn tussen de (samenstelling van de) lokale (wijk)teams in gemeenten. Er zijn zorgen over de aanwezige expertise binnen de teams, vooral bij complexe problemen. Een aanbeveling is dan ook dat de lokale teams direct hulp kunnen bieden en daarvoor beschikken over zowel professionaliteit in de breedte als specialistische expertise.

Administratieve lasten beperken ruimte professionals

De gemeentelijke beleidsvrijheid heeft geleid tot een grote diversiteit in de uitvoering van het jeugdbeleid. Dit heeft als neveneffect dat professionals zich geconfronteerd zien met een grote variëteit aan regelingen en als gevolg een toename van administratieve lasten. Er moet gezocht worden naar mogelijkheden om meer ruimte aan de professional te laten, zonder daarbij de gemeentelijke beleidsvrijheid in te perken.

Rechtsbescherming bij jeugdhulp schiet tekort

De rechtsbescherming voor cliënten bij jeugdhulp schiet tekort. Verschillende rechtswaarborgen zoals betrokken worden bij beslissingen over jeugdhulp, het krijgen van een verleningsbesluit en het instellen van bezwaar en beroep tegen een beslissing over het al dan niet verlenen van jeugdhulp worden in de praktijk nog niet uitgevoerd zoals ze zijn bedoeld. Verder bemoeilijkt de spanning tussen gegevensuitwisseling en het recht op privacy de samenwerking en samenhang in de jeugdhulp.

De Ministers gaan de uitkomsten van de evaluatie bespreken met alle betrokken partijen en zullen de Tweede Kamer in de loop van april informeren over de verder te nemen stappen.