Dit speelt er

Kindgebonden budget is een maandelijkse bijdrage die Belastingdienst Toeslagen uitkeert aan gezinnen met kinderen en is inkomensafhankelijk. Door verandering in het huishouden, bijvoorbeeld baanverlies of het vertrek van een partner, kan het inkomen van een co-ouder dusdanig dalen dat hij recht heeft op kindgebonden budget. Maar hij krijgt dit niet als hij niet de aanvrager van de kinderbijslag is. Dat dit zo werkt is bij co-ouders vaak niet bekend. Als de co-ouder dit (uiteindelijk) bekend is, dan moet hij vervolgens regelen dat hij de aanvrager wordt; dan pas kan hij kindgebonden budget krijgen. Van Zutphen: “Het kindgebonden budget is bedoeld als tegemoetkoming van financieel kwetsbaren. Dat de overheid die regeling vervolgens zo ingewikkeld maakt dat hij voor co-ouders moeilijk toegankelijk is, is niet te begrijpen. Hierdoor lopen co-ouders geld mis; maximaal 96 euro per maand voor één kind tot ongeveer 200 euro per maand voor drie kinderen. Een hele aderlating voor ouders op bijstandsniveau.”

Beter informeren

De Nationale ombdusman is met de Belastingdienst Toeslagen en de SVB in gesprek gegaan over een oplossing voor de problemen met kindgebonden budget bij co-ouderschap. Opheffen van de koppeling met de kinderbijslag, bleek daarbij geen optie omdat dit zorgt voor grote problemen op andere vlakken. De oplossing zit hem in het verbeteren van de informatieverstrekking. Nu krijgen co-ouders alleen bij de start van hun co-ouderschap informatie over het kindgebonden budget. SVB en Belastingdienst hebben de ombudsman toegezegd (aanstaande) co-ouders structureel, via verschillende wegen beter te informeren over het aanvragen van kindgebonden budget en de koppeling met de kinderbijslag. Dit zullen zij doen via hun eigen websites, die van de Rijksoverheid en het Nibud. Maar ook via instanties waarmee ouders in echtscheiding in contact komen, zoals mediators, echtscheidingsadvocaten en het Juridische Loket. Daarnaast zullen SVB en Belastingdienst bestaande co-ouders jaarlijks een brief sturen met informatie over de situatie.

De Nationale ombudsman is blij met deze concrete actie. Inmiddels kiest een kwart van de ouders die gaan scheiden voor co-ouderschap. Dus de groep bij wie dit kan spelen is aanzienlijk.