Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM)

Veel gemeenten, wijkteams en sociale teams gebruiken de ZRM om de zelfredzaamheid te meten van mensen. ZRM wordt bijvoorbeeld ingezet bij gesprekken met cliënten Jeugdwet of Wmo. Uit het onderzoek van de AP is gebleken dat met een ZRM meer persoonsgegevens worden uitgevraagd dan noodzakelijk. Dat is in strijd met privacywetgeving.

Privacywetgeving

Een belangrijk vereiste in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is dat niet meer gegevens verzameld worden dan noodzakelijk voor het doel. Bij uitvoering van de Jeugdwet zal de gegevensverzameling als doel hebben de noodzaak van jeugdhulp te kunnen vaststellen. Gegevens die hier niet voor nodig zijn mogen dus ook niet gevraagd worden. Dat wordt niet anders als per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is.

Advies AP

AP stelt dat gemeenten meer kunnen doen om privacy van cliënten te beschermen. Hun instructies kunnen concreter en specifieker. Bijvoorbeeld ook door opleidingen te organiseren en handreikingen voor professionals op te stellen.

De AP deed in 2016 al onderzoek naar gegevensverwerking door gemeenten in het sociaal domein. De AP formuleerde toen ook al concrete aanbevelingen voor gemeenten.