Jongeren tussen de 16 en 27 jaar willen meedoen. Zij moeten alle kansen krijgen zich voor te bereiden op hun toekomst. Bij jongeren bij wie dat niet vanzelf gaat, is het belangrijk dat professionals hen helpen op weg naar zelfstandigheid. Gemeenten zorgen dat jongeren een ononderbroken pad naar volwassenheid doorlopen, en dat professionals de ruimte krijgen hen daar bij te helpen.

Stappenplan voor gemeenten

Met de decentralisaties kwamen er meer mogelijkheden voor gemeenten om integraal beleid te voeren. Om jongeren te ondersteunen richting participatie en zelfredzaamheid is een integrale, preventieve aanpak nodig van gemeenten en partners op de leefgebieden onderwijs, werk, inkomen, zorg, veiligheid en wonen. Welke stappen kun je als gemeente zetten om de beleidsvrijheid integraal vorm te geven?

Bepaal doelgroep

  • Analyseer lokale situatie
  • Zet ervaringsdeskundigen in
  • Zet in op preventie
  • Werk samen binnen gemeente
  • Investeer in sociaal netwerk
  • Benut regionale structuren
  • Benut beleidsruimte
  • Toekomstplan
  • Benoem opgave voor professional
  • Vertaal naar inkoop jeugd en Wmo