Het meldpunt van de NZa vervult nu reeds een functie op het terrein van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en de aanvullende en vrijwillige ziektekostenverzekeringen. Daar komen nu de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 bij. Dat betekent dat er nu één meldpunt bestaat voor meldingen van mogelijke zorgfraude op alle zorgdomeinen.

De realisatie van het meldpunt volgt uit een ministeriële regeling die in werking treedt met terugwerkende kracht tot 1 februari 2017. Met ingang van die datum ontvangt en registreert het meldpunt van de NZa meldingen op het gemeentelijk domein.