In het gesprek met informateur Zalm op 14 september pleitte de VNG ervoor om een oplossing te zoeken voor een aantal vraagstukken in het sociaal domein. Een van de onderwerpen was het Transformatiefonds Sociaal Domein, waar de VNG in een brief aan de formateur nader op is ingegaan (deze brief vindt u onderaan dit bericht).

Transformatiefonds Sociaal Domein

Met het transformatiefonds kan stap voor stap de overgang naar een nieuwe manier van werken worden gemaakt: dichtbij mensen en geïntegreerd.

Vorm en werkwijze worden nog uitgewerkt. Het model van de Transitie Autoriteit Jeugd (onafhankelijke derde) wordt hierbij als voorbeeld gezien.
Er is afgesproken om voor de jaren 2018 t/m 2020 € 18 miljoen per jaar vanuit de integratie-uitkering te reserveren als voeding voor het fonds. De VNG vindt dat er dan wel sprake moet zijn van cofinanciering en matching van dit bedrag door het Rijk.

Bestuurlijk overleg

In het laatste bestuurlijk overleg is aangegeven dat de eventueel vrij te vallen TAJ middelen hier onderdeel van zijn. Het is echter onduidelijk of dit voldoende middelen zijn voor de matching. Er is geconcludeerd dat het aan een nieuw kabinet is om te besluiten over extra middelen van Rijkswege voor het transformatiefonds. Het voornemen is om in november 2017 een voorstel voor een transformatiefonds klaar te hebben.