VNG-commissie Onderwijs, Cultuur en Sport

De commissie OCS besprak op 8 juni het thema ‘Doorlopende lijn naar volwassenheid, integrale aanpak jongvolwassenen 16-27’. Op de commissievergadering was hierover een trio-presentatie door Meike Vos (VWS), Nicole Pietersen (SZW) en Ypkje Grimm (adviseur aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, gemeente Enschede).

Het landelijk netwerk Doorlopende lijn is ontstaan uit het project jeugdwerkeloosheid, waarbij aansluiting is gezocht bij de G32. De bedoeling is om vanuit de jongeren te denken en werken, vanuit een lerende aanpak. Het netwerk streeft naar uitbreiding: er zijn nog teveel bestaande ‘kokers’.

Daarom is aansluiting gezocht bij de door Nji, VNG, Movisie en Divosa georganiseerde aanpak 16–27 jaar. Dit najaar wordt door VNG en Rijk samen een Jongvolwassenentop georganiseerd om knelpunten in de overgang naar volwassenheid op te lossen. De commissieleden reageerden met de volgende aandachtspunten:

  • Bekijk de samenhang met andere pacten, zoals het Thuiszitterspact en Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
  • Voorkom top down werken (Rijk > gemeenten): werk samen
  • Geef gemeente ruimte voor maatwerk
  • De rol van het Rijk is ook kijken naar conflicterende wet- en regelgeving
  • Ook voor ondernemers is dit een belangrijk onderwerp

VNG-subcommissie Jeugd

De VNG-subcommissie Jeugd heeft het thema Jongvolwassenen 18-/18+ op 29 juni besproken. De subcommissie herkende zich in de notitie en vind het belangrijk om bij het Rijk te agenderen dat de verschillende wetten goed op elkaar aansluiten. Daarnaast constateert men dat gemeenten zelf veel kunnen doen om de overgang 18 – / 18 + vloeiend te laten verlopen.

Aanpak 16-27

Om kwetsbare jongeren te ondersteunen naar zelfredzaamheid is een samenhangende aanpak nodig van gemeenten en partners op verschillende leefgebieden. De landelijke Aanpak 16-27 ondersteunt gemeenten hierbij. Deze aanpak is een samenwerking van gemeenten, NJi, Movisie, Divosa en VNG.