Om de arbeidsdeelname van mensen met een beperking te bevorderen, wil het ministerie van SZW naar één systeem van loonwaardebepaling. Dat zijn er op dit moment nog zes: werkgevers (vooral landelijk opererende) vinden dit lastig. De VNG heeft gereageerd op het voorstel.

De VNG heeft een bestuurlijke reactie gegeven op het voorstel (Bestuurlijke toets lagere regelgeving loonkostensubsidie Participatiewet) en plaatst een aantal nuancerende kanttekeningen. De VNG is van mening dat op onderdelen van het plan het Rijk wel ver gaat in zijn voorschriften met betrekking tot de wijze van uitvoering van gemeentelijk beleid.

Hou rekening met goed werkende uitvoeringspraktijk

De VNG vindt dat het Rijk meer terughoudendheid past: het valt op dat niet alleen de ‘wat’-vraag wordt bepaald, maar dat van rijkswege ook wordt geprobeerd de ‘hoe’-vraag van in te vullen. Een ongewenste ontwikkeling, die niet bijdraagt aan op maat gesneden dienstverlening maar eerder aan juridisering, protocollering en ongewenste bureaucratie. De VNG onderschrijft het doel om meer mensen met een beperking aan het werk te krijgen, maar pleiten ervoor rekening te houden met inmiddels goed werkende manieren van uitvoering.

Meer informatie

De VNG heeft haar standpunt uiteengezet in een brief aan staatssecretaris Bas van ’t Wout (SZW). De brief is opgesteld naar aanleiding van een verzoek van zijn voorganger, Tamara van Ark, om een bestuurlijke toets uit te brengen op het concept-Besluit Loonkostensubsidie en normbedragen studietoeslag Participatiewet, in samenhang met de concept-Regeling loonkostensubsidie 2021.