Vandaag is de Rijksbegroting voor het Ministerie van VWS 2021 bekendgemaakt. De komende periode gaat het kabinet door met het beheersen van de coronacrisis, zodat kwetsbare mensen beschermd worden en de zorg niet te zwaar wordt belast. Daarnaast wil het kabinet meer focus op preventie en gezondheid, een betere organisatie van de zorg en meer ruimte voor vernieuwing en werkplezier. Komend jaar is er € 92,7 miljard beschikbaar voor de zorg.

Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis

In juli 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis aanvaard. Conform de eerdere verwachting zullen ca. 9.000 cliënten vanuit de Wmo en Zvw op 1 januari 2021 overgaan naar de Wlz.

Extra aandacht voor preventie

In 2021 is 12 miljoen euro extra beschikbaar om – vooral via gemeenten en lokale organisaties – het realiseren van de ambities van het Nationaal Preventieakkoord te versnellen. In 2022 stijgt dit naar 16 miljoen euro extra.

Extra hulp dak- en thuislozen

Het kabinet heeft voor het terugdringen van dakloosheid 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021. Dit bedrag is vooral bedoeld voor het beschikbaar stellen van extra woonplekken met begeleiding voor dak- en thuislozen. Gelijktijdig zet het kabinet in op het voorkomen van dakloosheid en kortdurende opvang in één- of tweepersoonskamers.

Kennis en uitvoering Wmo 2015 vergroten

Net als in 2020 zal het kennisinstituut Movisie opnieuw een subsidie ontvangen voor het verzamelen, verrijken, valideren en verspreiden van kennis voor de ondersteuning van gemeenten en instellingen voor een adequate uitvoering van de Wmo 2015 en aanpalende terreinen. De subsidie bedraagt € 7,7 miljoen.

Inclusieve samenleving

Voor de programma’s onbeperkt meedoen en waardig ouder vallen is in totaal € 11,4 miljoen beschikbaar (voor opdrachten en subsidies). Voor het programma onbeperkt meedoen is in 2021 € 3,2 miljoen beschikbaar. Voor het programma Eén tegen eenzaamheid en Langer thuis is in 2021 € 8,2 miljoen beschikbaar.

Programma inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein

Voor het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein is in 2021 een budget beschikbaar van € 3,5 miljoen. Dit programma bestaat uit een nationaal ondersteuningsprogramma dat gemeenten en (zorg)aanbieders ondersteunt bij de inkoop in het sociaal domein.

Valys

Mensen met een mobiliteitsbeperking kunnen gebruik maken van het bovenregionaal sociaalrecreatief vervoer (ook bekend als Valys). In 2021 wordt daar € 61,2 miljoen voor uitgetrokken.

Discussienota

Het kabinet wil ook naar de toekomst de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid borgen en komt in het najaar met een discussienotitie hiervoor. De contouren hiervan zijn: meer focus op preventie en gezondheid, organisatie en regie en meer ruimte voor ruimte voor vernieuwing en werkplezier.