Vandaag is de Rijksbegroting voor het Ministerie van VWS 2021 bekendgemaakt. De komende periode gaat het kabinet door met het beheersen van de coronacrisis, zodat kwetsbare mensen beschermd worden en de zorg niet te zwaar wordt belast. Daarnaast wil het kabinet meer focus op preventie en gezondheid, een betere organisatie van de zorg en meer ruimte voor vernieuwing en werkplezier. Komend jaar is er € 92,7 miljard beschikbaar voor de zorg.

Meer budget voor jeugdhulp

In 2022 ontvangen gemeenten € 300 miljoen extra voor jeugdhulp. Hiermee verlengt het kabinet de tijdelijke extra middelen die gemeenten in de periode 2019 – 2021 hebben ontvangen als compensatie voor de extra groei in de jeugdhulp. Daarnaast werkt het kabinet aan een verbeterde organisatie van het jeugdstelsel. Hiervoor zal een wetsvoorstel ingediend worden.

Expertisecentra

Voor ondersteuning bij het organiseren van passende hulp bij complexe problematiek worden 8 bovenregionale expertisecentra opgericht. Vanaf 2021 is er structureel € 26 miljoen beschikbaar voor deze centra.

Programma Geweld hoort nergens thuis

Voor het programma Geweld Hoort nergens thuis is in 2021 € 10 miljoen beschikbaar. Verder stelt het Rijk € 1,9 miljoen beschikbaar voor de implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en € 2 miljoen voor het versterken van Forensisch-medische expertise bij kindermishandeling (FMEK), onder andere voor het project FMEK van de GGD GHOR. Het totale beschikbare budget voor de post Tegengaan van Kindermishandeling is € 17,7 miljoen.

Middelen voor de regionale aanpak van kindermishandeling worden in 2021, net als in 2019 in 2020, toegevoegd aan het gemeentefonds.

Zorg voor de jeugd

Voor de taken en werkzaamheden van de aanpak van het programma Zorg voor de Jeugd ontvangt het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) , in 2021 circa € 4,7 miljoen. Het OZJ ondersteunt en adviseert de gemeenten bij jeugdhulpvernieuwing, verbetering van de jeugdbescherming, inkoop van specialistische jeugdhulp en uitvoering van de regionale transformatieplannen. In totaal is voor het gehele thema € 45,1 miljoen beschikbaar in 2021

Jeugdautoriteit

In 2021 wordt € 4 miljoen beschikbaar gesteld voor de Jeugdautoriteit. De Jeugdautoriteit is op 1 januari 2019 opgericht om bij te dragen aan de borging van continuïteit van jeugdhulp, kinderbescherming of jeugdreclassering, door te signaleren, te voorkomen en op te vangen.

Kennis over jeugd

Om actuele en betrouwbare kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld aan een ieder gratis aan te kunnen bieden ontvangt het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) een subsidie van circa € 9,6 miljoen.

Programma inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein

Voor het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein is in 2021 een budget beschikbaar van € 3,5 miljoen. Dit programma bestaat uit een nationaal ondersteuningsprogramma dat gemeenten en (zorg)aanbieders ondersteunt bij de inkoop in het sociaal domein.

Discussienota

Het kabinet wil ook naar de toekomst de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid borgen en komt in het najaar met een discussienotitie hiervoor. De contouren hiervan zijn: meer focus op preventie en gezondheid, organisatie en regie en meer ruimte voor ruimte voor vernieuwing en werkplezier.