Op 10 juli 2020 is het Wetsvoorstel Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen opengesteld voor internetconsultatie. Volgens de regering is aanpassing van wetgeving nodig om randvoorwaarden te verbeteren, zodat alle betrokken partijen in het jeugdstelsel hun verantwoordelijkheden kunnen waarmaken. Dit wetsvoorstel regelt de uitwerking van verschillende organisatorische en wettelijke aanpassingen. Schulinck heeft een reactie op het wetsvoorstel ingediend.

Reactie Schulinck

Bij de uitvoering van de Jeugdwet worden verschillende knelpunten ervaren. Het valt toe te juichen dat de regering beoogd deze weg te nemen. De vraag is alleen of met dit wetsvoorstel de huidige knelpunten ook daadwerkelijk voldoende weggenomen worden. Verdere toelichting of uitwerking van het voorstel is naar onze mening dan ook nodig. Hierna volgen een aantal specifieke kanttekening:

 • Definitie van ‘specialistische jeugdhulp’ ontbreekt
  Het wetsvoorstel regelt dat nieuw te vormen ‘jeugdregio’s’ verantwoordelijk worden voor de inkoop van specialistische jeugdhulp. Voordat deze regionale inkoop effectief kan zijn is het volgens Schulinck eerst nodig dat vastgesteld wat precies onder ‘specialistische jeugdhulp’ wordt verstaan.
 • Uitvoeringslasten
  Door middel van verplichte regionale inkoop wordt beoogd om uitvoeringslasten voor aanbieders te verminderen. Ook na invoering van dit voorstel blijven landelijk opererende aanbieders echter te maken hebben met verschillen per regio. Het zou wellicht effectiever zijn als gewerkt wordt met landelijke inkoopafspraken waardoor verschillen tussen regio’s onderling verdwijnen.
 • Toegangsplan
  Gemeenten kunnen verplicht worden om een toegangsplan op te stellen. In het toegangsplan zal de gemeente moeten aangeven wie welke rol in de toegang tot jeugdhulp vervult. De regering heeft er in het voorstel voor gekozen om het toegangsplan niet direct verplicht te stellen. Volgens Schulinck zou het goed zijn om in de wet op te nemen dat wel per regio verplicht afspraken gemaakt moeten worden over de toegang tot specialistische jeugdhulp. Dit draagt bij aan de toegankelijkheid tot specialistische jeugdhulp en kan zorgen voor vermindering van uitvoeringslasten voor aanbieders.
 • Wachtlijsten bij aanbieders
  Zowel aanbieders als gemeenten hebben een verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk te voorkomen dat sprake is van wachtlijsten in hun regio. Het is de vraag of gemeenten met de nieuwe regionale afspraken voldoende geprikkeld worden om aan hun verplichting te voldoen en hiermee wachtlijsten zoveel mogelijk voorkomen worden.
 • Toezicht
  Het wetsvoorstel breidt de taken van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) uit en geeft de NZa een rol in het toezicht op jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De rol van de NZa gaat naast de huidige rol van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bestaan. Voor de overzichtelijkheid van het gehele jeugdhulpstelsel zou het naar onze mening beter zijn als sprake was van slechts één toezichthouder.