De minister van OCW wil de specifieke uitkeringen onderwijs aan gemeenten niet indexeren. Zij heeft ook geen index-garantie afgegeven voor de jaren vanaf 2020. Deze maatregel treft kleine kinderen met onderwijsachterstanden, voortijdige schoolverlaters en laaggeletterden in de volwasseneneducatie.

De VNG pleit voor snelle reparatie. Dit schrijven zij in een brief aan de minister van onderwijs.

Forse financiële problematiek voor gemeenten en instellingen

De stapeling van niet-geïndexeerde onderwijsuitkeringen stelt gemeenten voor een forse tegenvaller van € 16,7 miljoen: een taakstelling van afgerond 3%.

Gelet op de bredere nijpende financiële situatie is deze extra aanslag op het gemeentelijke budget ongewenst. Bovendien zijn de lokale overheden en de door hen bekostigde instellingen steeds uitgegaan van indexering, mede gelet op bepalingen in de Gemeentewet.

Eenzijdige rijkskorting past niet bij grotere gezamenlijke ambities

De eenzijdige financiële maatregel vanuit het Rijk past niet bij de grotere gezamenlijke ambities: gelijke kansen bieden voor peuters en kleuters, begeleiden van alle schooluitvallers en hoger bereik van laaggeletterden door educatie-opleidingen.

Het extra rijksgeld per 2020 voor de gemeentelijke regierol bij de aanpak van laaggeletterdheid in relatie tot het sociaal domein verdampt al snel door het niet-indexeren.

Bij het onderwijsachterstandbeleid kunnen veel gemeenten niet nog meer rijkskorting opvangen, want er is al sprake van een herverdeling.

Als indexering uitblijft, dan zal de VNG haar bijdrage aan het Rijk voor deze maatschappelijke opgaven moeten heroverwegen.