Gemeenten worden gecompenseerd voor het doorbetalen van de ouderbijdrage voor voorschoolse educatie, een peuteraanbod en voor kinderen met een sociaal-medische indicatie (SMI). Het ministerie van OCW heeft in een brief aan de Tweede Kamer toegezegd dat gemeenten hiervoor extra middelen krijgen van het Rijk.

In deze brief besteedt het ministerie ook aandacht aan de rol van gemeenten bij het ondersteunen van scholen bij het vinden van devices. Daarnaast komen thuisonderwijs, de rol van leerplicht in deze tijd en opvang, onderwijs en begeleiding voor kwetsbare groepen aan de orde.

Kwetsbare kinderen

In een eerdere Kamerbrief schreef minister Slob al over de positie van kwetsbare kinderen in deze complexe tijd. De VNG ondersteunt zijn oproep om oog te hebben voor deze doelgroep. De keuze voor lokaal maatwerk, zonder specifieke doelgroepen te benoemen, sluit aan bij wat er nodig is.

Nu de periode waarin de scholen gesloten blijven, is verlengd tot tenminste 28 april, wordt de roep om meer kinderen op te vangen sterker. De VNG heeft er bij het Rijk op aangedrongen om de regie daarover bij gemeenten te houden en te blijven geloven in de kracht van het lokale maatwerk.