De inzet van het detacheringsinstrument helpt meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Detacheren werkt!’, dat KplusV in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft uitgevoerd. Volgens Job Cohen, voorzitter van Cedris, is de meerwaarde van detacheringen groot. ‘Gemeenten besparen op uitkeringen en de werknemer ontvangt een salaris. Maar nog belangrijker is dat een detacheringscontract voor veel werkzoekenden in de Participatiewet een waardevolle en onmisbare opstap is om deel te nemen aan de arbeidsmarkt.’

SER

De aanleiding van het onderzoek is de zorg van de Sociaal Economische Raad over de toekomst van de Sociale Werkbedrijven. De in vele jaren opgebouwde kennis en expertise moet volgens de SER in alle arbeidsmarktregio’s beschikbaar blijven om ook de kwetsbare groepen binnen de Participatiewet werk te bieden. De SER pleit voor een samenhangend pakket aan instrumenten, waarvan detachering er één is. Dit onderzoek bevestigt dat de inzet van detacheringen de baankansen van kwetsbare groepen vergroot.

Bijdrage aan inclusieve arbeidsmarkt

Cedris is blij met de uitkomst van het onderzoek. Het laat zien dat in arbeidsmarktregio’s, die extra inzetten op detacheringen, meer mensen met loonkostensubsidie aan het werk zijn. Ook maakt het onderzoek duidelijk dat detacheringen extra banen opleveren en geen directe plaatsingen bij reguliere werkgevers verdringen. Sterker nog, in regio’s waar gestuurd wordt op detacheren zijn meer mensen met een beperking rechtstreeks bij werkgevers in dienst dan in regio’s waar detacheren minder aandacht krijgt.  De detacheringsfaciliteit levert daarmee dus een belangrijke bijdrage aan het inclusiever maken van de arbeidsmarkt.

Cedris wil het liefst dat zoveel mogelijk mensen een rechtstreeks dienstverband hebben bij reguliere werkgevers, maar constateert dat dit niet altijd direct haalbaar is. Veel werkgevers verwachten dat de meer kwetsbare doelgroep uit de Participatiewet een hoger ziekterisico heeft en daardoor vaker uitvalt. Ook zijn ze vaak huiverig voor de administratieve lasten wat de bereidheid om deze werknemers direct in dienst te nemen beïnvloedt. Door de detacheringsfaciliteit vallen voor werkgevers deze belemmeringen grotendeels weg.

Oproep aan gemeenten

Slechts 45% van de arbeidsmarktregio’s zet bewust in op detacheren. ‘Daar is nog forse winst te halen, nu we zien welke maatschappelijke en individuele meerwaarde een keuze voor detacheren oplevert. Daarom roep ik alle gemeenten op dit instrument te omarmen in het belang van de vele werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt’, aldus Job Cohen.

CAO

Het onderzoek legt ook de vinger bij een aantal bestaande knelpunten. Eén daarvan is het ontbreken van een CAO voor mensen die vanuit een detachering met inzet van loonkostensubsidie aan het werk gaan. Een CAO, beperkt de administratieve kosten voor de formele werkgever en zorgt ervoor dat een werknemer, ook bij wisselende detacheringscontracten, een stabiele inkomenssituatie behoudt. Volgens het onderzoek verlaagt het ook de drempel om werknemers vanuit een detacheringsfaciliteit vaste contracten te bieden en biedt het daarmee werkzekerheid voor de werknemer. Dit onderstreept het belang om voor de betreffende werknemers op korte termijn een CAO af te sluiten.