De cursus gaat in op de bedoeling van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg ggz (Wvggz) en de zaken die gemeenten op 1 januari 2020 geregeld moeten hebben. Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de gemeentelijke taken in het kader van de Wvggz en weet u hoe u een lokaal implementatieplan Wvggz kunt opstellen.

6 punten ?

SKJ erkend aanbod
Geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd met 6 points. Accreditatienr. SKJ204664

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Hugo Ter Steege
Bestemd voor
 • Beleidsmedewerkers
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Privacy officers
 • Professionals die de wet uit moeten gaan voeren en die bij implementatie traject betrokken zijn
Deze cursus is met name gericht op alle actiepunten die u nog voor 1 januari a.s. moeten nemen. De training is daarom minder geschikt voor professionals die zich puur richten op de uitvoering in het werkveld.

De Wvggz gaat over mensen die zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengen als gevolg van een psychische stoornis en waarbij vrijwillige zorg geen optie meer is. Bij hen kan onder strikte voorwaarden verplichte zorg worden ingezet door middel van een zorgmachtiging van de rechter (geen crisis) of een crisismaatregel van de burgemeester (crisis). De Wvggz treedt op 1 januari 2020 in werking.

Deze cursus gaat in op de bedoeling en mogelijkheden van deze wet. Belangrijke onderwerpen zijn het voorkomen van verplichte zorg, ambulante vormen van verplichte zorg en de rechten van betrokkenen en hun naasten.
De cursus behandelt de taken voor gemeenten in het kader van de zorgmachtiging, de crisismaatregel, het verplichte regionale overleg, de essentiële voorwaarden voor deelname aan de samenleving, de gegevensdeling en de informatievoorziening.

Per onderdeel leert u wat u samen met uw collega’s in de gemeente en met ketenpartners moet regelen voordat de wet op 1 januari 2020 in werking treedt. Ook leert u hoe u tegelijkertijd moet schakelen in het zorg- en veiligheidsdomein en wat u het beste op welke schaal kunt organiseren (lokaal, subregionaal of regionaal).

Aan het einde van de dag heeft u voldoende ingrediënten voor een lokaal implementatieplan Wvggz.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur Ontvangst, welkom en korte kennismaking

Ochtend:
 • Inventarisatie. Hoever staat iedereen met de invoering van de Wvggz en waar liggen  de kennisbehoeften aan de hand van een parkeerlijst. 
 • Wvggz in vogelvlucht. We staan stil bij de bedoeling van de wet en de taken die gemeenten moeten regelen voor 1 januari 2020. Ook kijken we naar de samenloop met andere wetgeving, zoals de Wet zorg en dwang, de Wmo 2015 en de Jeugdwet.
 • Ketensamenwerking. De rol van de belangrijkste ketenpartners voor gemeenten bij de uitvoering van de Wvggz. 
 • Regionale samenwerking. We gaan in op de noodzaak tot regionale samenwerking op diverse schaalniveaus in het zorg- en veiligheidsdomein.
 • Verplicht regionaal overleg
Voor de lunchpauze vatten we de punten uit het ochtendprogramma samen en lopen de parkeerlijst langs.

Middag:
 • Verdieping zorgmachtiging. Aan de hand van een casus verdiepen we ons in het lokale werkproces zorgmachtiging. We lopen alle stappen door: ontvangen en triageren meldingen, uitvoeren verkennend onderzoek en informeren naar aanleiding van de uitkomst verkennend onderzoek. 
 • Verdieping crisismaatregel. Aan de hand van een casus verdiepen we ons in het lokale werkproces crisismaatregel. We lopen alle stappen door: 
          - verwerken signaal crisissituatie
          - informatie verzamelen met betrekking tot de crisismaatregel
          - besluiten met betrekking tot de crisismaatregel
          - uitvoeren acties na het besluit
 • Essentiële voorwaarden. We gaan in op de essentiële voorwaarden voor deelname aan het maatschappelijk verkeer die gemeenten moeten regelen wanneer iemand verplichte zorg krijgt. Het gaat om identiteitspapieren, een woning, een uitkering of een ander inkomen en eventueel schuldsanering. 
 • Gegevensdeling. De Wvggz regelt veel over het delen van gegevens tussen ketenpartners. Maar niet alles. Met name bij de uitvoering van het verkennend onderzoek is een regionaal convenant gegevensuitwisseling zinvol. 
 • Informatievoorziening. We gaan in op het ICT-systeem van de firma Khonraad dat de uitvoering van de wet gaat ondersteunen. Belangrijk zijn de module zorgmachtiging en de module crisismaatregel. En verder de mogelijkheden voor veilige mail. 
 • Implementatieplan, wat zijn de ingrediënten voor een lokaal implementatieplan Wvggz. We verkennen ook wat wanneer gereed moet zijn.
Aan het einde van middag vatten we de punten uit het middagprogramma samen en lopen de parkeerlijst langs.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur Einde programma

De leerdoelen zijn:

 • Inzicht krijgen in de opgaven voor gemeenten in het kader van de zorgmachtiging, de crisismaatregel, het verplichte regionale overleg, de essentiële voorwaarden voor deelname aan de samenleving, de gegevensdeling en de informatievoorziening.
 • Inzicht in de opgaven voor gemeenten in het zorg- en veiligheidsdomein.
 • Inzicht in de schaal waarop taken het beste georganiseerd kunnen worden.
 • Inzicht in de ingrediënten voor een lokaal implementatieplan Wvggz.

Hugo Ter Steege

Hugo ter Steege, directeur/eigenaar van Ter Steege Consult en strategisch adviseur sociaal domein bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. Kwartiermaker Wvggz/Wzd voor de gemeente ’s-Hertogenbosch. Deelnemer van de landelijke werkgroep Wvggz van de VNG. Tevens deelnemer van de regionale projectorganisatie invoering Wvggz/Wzd in Brabant-Oost.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.
Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.
Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.